Bekendmakingen week 51 2021

Omgevingszaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Koperslagersweg 21A, aanleggen van een nieuwe aansluiting voor een gas- en waterleiding, ontvangen 08-12-2021;
 • ter hoogte van Kastanjehout 78 (perceel L978), oprichten woning, ontvangen 10-12-2021;
 • ter hoogte van Schoolweg 1 (perceel C13438), aanleggen tijdelijk parkeerterrein met in- en uitrit en plaatsen duiker, ontvangen 10-12-2021;
 • Pieter Straatlaan 29, plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, ontvangen 09-12-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Badhuisstraat 86 (perceel B1759), knotten wilg, ontvangen 09-12-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Berkelstraat 2-4 (perceel H4887), kappen wilg, ontvangen 09-12-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Jacob van Heemskerckstraat 29 (perceel D5742), kappen twee Italiaanse populieren, ontvangen 09-12-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Jacob van Heemskerckstraat 29 (perceel D5742), kappen één Italiaanse populier, ontvangen 09-12-2021;
 • ter  hoogte van Vogelzand 4207C (perceel N6672), kappen berk, ontvangen 09-12-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Middelzand 2216 (perceel N6844), kappen meelbes, ontvangen 09-12-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Meester J. Henderikxstraat 2 (perceel N914), knotten wilg, ontvangen 09-12-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Meidoornstraat 11 (perceel F1744), kappen zoete kers, ontvangen 09-12-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Jupiter 3 (perceel K1823), kappen paardenkastanje, ontvangen 09-12-2021;
 • Malzwin 2428, plaatsen aanbouw aan achterzijde woning, ontvangen 09-12-2021;
 • Van Foreestweg 2A A, afwijken bestemmingsplan t.b.v. bed & breakfast, ontvangen 13-12-2021;
 • Bastiondreef 2, wijzigen van de brandcompartimentering van het pand, ontvangen 13-12-2021;
 • Clematisstraat 46, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 13-12-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Vogelzand 2631 (perceel N6764), kappen berk, ontvangen 08-12-2021;
 • Parkstraat 26, knotten linde, ontvangen 14-12-2021;
 • Wierbalg 1824, plaatsen raamkozijn in rechterzijgevel woning, ontvangen 15-12-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Van Foreestweg 12, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 13-12-2021;
 • Marina-Park 192, 231 en 232,     verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 14-12-2021;
 • Marina-Park 304 en 347, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 14-12-2021;
 • Marina-Park 8 en 200, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 14-12-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Marsdiepstraat 32, aanleggen in-/uitrit bij woning aan zijde Vliestroomlaan, verzonden 09-12-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 25-01-2022;
 • Wierbalg 2820, plaatsen dakkapel in zijdakvlak en plaatsen uitbouw aan achterzijde woning, verzonden 13-12-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 26-01-2022;
 • Wezenstraat 5, splitsen winkelpand en plaatsen aanbouw aan achterzijde eerste verdieping t.b.v. creëren woning, verzonden 13-12-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 25-01-2022;
 • op het perceel aan de Fabrieksgracht (perceel B14009), verplaatsen speelkooi Vinkenterrein, verzonden 16-12-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 28-01-2022.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Kruiszwin 5533, kappen esdoorn, verzonden 16-12-2021;
 • Jan Bijlstraat 71, kappen conifeer, verzonden 16-12-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Verleende omgevingsvergunning en Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVBG) uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning verleend:

 • Luchthavenweg 30, tijdelijk motorcrossterrein met bijbehorende bouwwerken, slagboom, maken inrit, plaatsen reclame en toegangshek, verzonden 14-12-2021, IMRO nummer: NL.IMRO.0400.812OVLUCHTHWEG30-OV02 (er zijn zienswijzen ingediend).

Verklaring Van Geen bedenkingen (VVGB)

De gemeenteraad heeft op 29 november 2021 een Verklaring Van Geen Bedenkingen afgegeven voor deze aanvraag.

De bovengenoemde aanvraag, de VVGB en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 27 december 2021 gedurende de beroepstermijn (6 weken) ter inzage. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223. Tevens is het besluit met de bijbehorende stukken digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u rechtstreeks een beroepschrift indienen.

Beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen bepaalde besluiten rechtstreeks beroep instellen door binnen zes weken een beroepschrift in te dienen. De termijn van zes weken gaat in één dag nadat wij het besluit ter inzage hebben gelegd. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  Voor het starten van uw procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden (griffierechten). De hoogte ervan varieert.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • de datum en uw handtekening.

U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen. Hiervoor is een digitale handtekening (DigiD) vereist.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift of beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht (uitzonderingen daargelaten). Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen (sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Hieraan zijn kosten (griffierechten) verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onmiddellijke spoed, gelet op de belangen van betrokkenen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

Beroep Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB)

Bent u het niet eens met de VVGB en bent u belanghebbende dan kunt u een beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  Voor het starten van uw procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden (griffierechten). De hoogte ervan varieert. In het beroepschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • de datum en uw handtekening.

U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen. Hiervoor is een digitale handtekening (DigiD) vereist.

Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Koningdwarsstraat 98, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 09-12-2021;
 • Cornelis Jacobsz Mooijstraat 37, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 09-12-2021;
 • Schoolweg 33, 39 en 63, gedeeltelijk slopen pand, verzonden 13-12-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Sloopmelding ingetrokken

De volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit is ingetrokken:

 • De Keizerskroon 257, slopen recreatiewoning, verzonden 09-12-2021.
Verkeerszaken

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Bassingracht, het eerste parkeervak in de parkeerstrook voor huisnummer 168.

Ook hebben Burgemeester en wethouders besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op te heffen op het wegdek van de :

 • Kruiszwin, de 1e parkeerplaats ten noorden van huisnummer 1361.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken.

Diversen

Basisregistratie Personen (BRP)

Uit adresonderzoek van de gemeente Den Helder is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. Naar alle waarschijnlijkheid verblijven onderstaande personen wel in Nederland.

Het adresonderzoek heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd, voor wat betreft de huidige verblijfplaats. De verblijfplaats is niet vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders wil de adresgegevens van deze personen officieel veranderen in een briefadres. Dit briefadres zal het adres Kerkgracht 1 in Den Helder krijgen. Dit is het adres van het stadhuis, gemeente Den Helder.

 • Martina R.E.A, geboren op 19-07-1999 (datum opmaken voornemen 14-12-2021)
 • Lont J.L, geboren op 22-10-1959 (datum opmaken voornemen 14-12-2021)
 • Van der Werf R, geboren op 24-11-1974 (datum opmaken voornemen 14-12-2021)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier (4) weken en vangt aan één (1) dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. U kunt uw brief sturen naar de gemeente Den Helder, postbus 36, 1788 AA Den Helder. Wenst u uw zienswijze mondeling toe te lichten, dan kunt u een afspraak maken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Den Helder: 14 0223. Na vier weken wordt hierover een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot verandering van de adresgegevens wordt ook op deze wijze gepubliceerd.

Beleidsregel loonkostensubsidie Participatiewet 2022

Het college van Den Helder maakt bekend dat op 14 december 2021 de beleidsregel loonkostensubsidie Participatiewet 2022 is vastgesteld. In deze beleidsregel zijn bepalingen opgenomen hoe in aanmerking gekomen kan worden voor een loonkostensubsidie, zoals genoemd staat in artikel 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet.  

De beleidsregel is op 24 december 2021 formeel bekend gemaakt in het elektronisch Gemeenteblad. De beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. De oude beleidsregel loonkostenkostensubsidie Participatiewet is per 1 januari 2022 komen te vervallen.