Bekendmakingen week 50 2021

Omgevingszaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Pluto 33, plaatsen overkapping in achtertuin bij woning, ontvangen 05-12-2021;
 • Jan Blankenstraat 3, uitbreiden woning aan achtergevelzijde, ontvangen 05-12-2021;
 • tussen IJsselmeerstraat 148 en 284 (perceel H4667), oprichten vierentwintig woningen en aanleggen drieëndertig  parkeerplaatsen, ontvangen 03-12-2021;
 • Harpoenierstraat 34, plaatsen dakkapel en verplaatsen dakraam in voordakvlak en plaatsen dakopbouw aan achterzijde woning, ontvangen 02-12-2021;
 • Harpoenierstraat 40, plaatsen dakkapel en dakraam in voordakvlak en plaatsen dakopbouw aan achterzijde woning, ontvangen 02-12-2021;
 • Spoorgracht 16, plaatsen overkapping en tuinhuis op dak bestaande aanbouw, ontvangen 02-12-2021;
 • Middelzand 2914, realiseren nieuwe verdieping op woning, ontvangen 02-12-2021;
 • ter hoogte van Rijksweg 79 (perceel C12348), oprichten  groepsaccommodatie voor huisvesten arbeidsmigranten en brandveilig gebruik pand, ontvangen 06-12-2021;
 • Cornelis Pietersz Soeteliefstraat 18, plaatsen dakkapel in voor- en achterdakvlak woning, ontvangen 06-12-2021;
 • Zuidstraat 83, afwijken bestemmingplan voor gebruik van zeven woonunits voor opvangen en begeleiden jongeren voor een periode  van één jaar, ontvangen 06-12-2021;
 • Emmastraat 77, optrekken voor- en achtergevel en maken nieuw dak op woning, ontvangen 07-12-2021;
 • Ogentroost 29, uitbreiden en renoveren recreatiewoning, ontvangen 07-12-2021;
 • Achterbinnenhaven 27, creëren van een woning op de garage, ontvangen 07-12-2021;
 • Verkeerstorenweg 2, plaatsen diverse reclameobjecten op terrein en uitbreiden drivelane en parkeerterrein, ontvangen 08-12-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • ter hoogte van Oostoeverweg 100, legaliseren hekwerk om baggerstortplaats, verzonden 06-12-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 20-01-2022;
 • Cornelis de Houtmanstraat 4A, 4B, 6, 6L, 6R, 6T, 8A & 8B gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor verbouwen gedeelte pand tot vier appartementen met bijbehorende buitenruimte en bergingen, verzonden 06-12-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 25-01-2022.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Julianaplein 122, plaatsen reclame aan pand, verzonden 02-12-2021;
 • Kerkgracht 49, kappen esdoorn, verzonden 07-12-2021;
 • in het openbaar groen t.h.v. Badhuisstraat 31, kappen één den, verzonden 02-12-2021;
 • Prins Hendriklaan 57A, 57B en 59, renoveren en opnieuw ontwikkelen pand naar kantoor met twee bovenwoningen, verzonden 06-12-2021;
 • Cornelis de Houtmanstraat 4A, 4B, 6, 6L, 6R, 6T, 8A & 8B, gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor verbouwen gedeelte pand tot vier appartementen met bijbehorende buitenruimte en bergingen, verzonden 09-12-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Vergunningsvrije aanvragen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Texelstroomlaan 40, kappen één rode prunus, verzonden 02-12-2021;
 • Kruiszwin 4531, kappen drie bomen, verzonden 07-12-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken.

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • H.A. Lorentzstraat 166, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 06-12-2021;
 • Marina-Park 482, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 06-12-2021;
 • Middelzand 3149, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 06-12-2021;
 • Biesbosstraat 2, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 06-12-2021;
 • Zanddijk 259, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 06-12-2021;
 • Buys Ballotstraat 28, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 06-12-2021;
 • Flevostraat 2-78, Slingerbeekstraat 2-78, Grebbestraat 2-78, Peelstraat 2-78 en IJsselmeerstraat 1-63 (Complex 49), verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 08-12-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Verkeerszaken

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Kruiszwin, het meest rechter parkeervak in de parkeerstrook voor huisnummer 3110.
 • Doctorandus F. Bijlweg, parkeerstrook ten westen van nummer 234, het meest noordelijke parkeervak.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Elektrisch laadpunt

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een tweede parkeervak toe te wijzen ten behoeve van elektrisch laden op het wegdek van de:

 • Torp, het tweede meest linker parkeervak in de parkeerstrook ten noorden van nummer 74.
 • Kruiszwin, parkeerstrook ten westen van 1167, 2e parkeervak.
 • Drooghe Bol, het tweede meest oostelijke parkeervak van de zuidelijk parkeerstrook nabij perceelnummer 1017.
 • Meester Tigchelaarstraat, tweede parkeervak ten noorden van de van Foreestweg nummer 37.
 • Visstraat, het tweede meest noordwestelijke parkeervak in de parkeerstrook ten westen van huisnummer 9.
 • het Admiraal VerHuellplein, tweede parkeervak in de meest noordoostelijke parkeerstrook.
 • Celebesstraat, het derde meest noordoostelijke parkeervak in de parkeerstrook voor huisnummer 24.
 • Vismarkt, het tweede meest noordwestelijke parkeervak in de parkeerstrook voor nummer 2.
 • het Breewaterplein, het tweede meest westelijke parkeervak in de parkeerstrook achter de Beatrixstraat nummer 13 t/m 21.
 • Folkert Lambertsstraat, het tweede meest zuidelijke parkeervak in de parkeerstrook voor de woningen van Gerbrands Scheltesstraat 39 t/m 99.
 • Sportlaan, parkeerterrein voor huisnummer 62A t/m 62H, de tweede meest oostelijke parkeerplaats.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Mobipunten

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde parkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Waterkeringsweg, op het tweede meest westelijke parkeervak van de parkeergelegenheid die gelegen is in de draaicirkel aan de oostzijde van station Den Helder Zuid.
 • Boerhaavestraat, de twee meest noordelijke parkeervakken in de noordoostelijke parkeerstrook voor huisnummer 16, Den Helder.

Een Mobipunt wordt aangegeven met bord E8r van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord E8r met de tekst “autodelen”, en een onderbord met de tekst  “Mobipunt + logo van deze partij”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van team Omgeving, via (0223) 67 8842.

Als u het niet eens bent met deze besluiten, dan kunt u bezwaar maken.

Diversen

Ontheffing APV 2019

Burgemeester & wethouders hebben de volgende standplaatsvergunning verleend:

 • voor het innemen van een standplaats voor het plaatsen van een mobiele showroom t.b.v. het informeren en adviseren over het verduurzamen van woningen met behulp van warmtepompen, zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen op de parkeerplaats voor de Helderse Vallei, De Helderse Vallei 9-11, op de volgende dag en tijden:
  • vrijdag 17 december 2021 van 11:00 tot 18:00 uur, verzenddatum 8-12-2021

Burgemeester & wethouders hebben de volgende ontheffing van het verbod op veroorzaken van geluidhinder op grond van artikel 4.6 verleend:

 • Voor het uitvoeren van de volgende werkzaamheden: Interne verbouwing van een Albert Heijn filiaal + sloopwerkzaamheden, Meeuwenstraat 2, 1781 XA Den Helder op
  • 11-03-2022: 19:00 - 23:00 (interne sloopwerkzaamheden & afvoer materiaal)
  • 12-03-2022: 19:00 - 23:00 (interne sloopwerkzaamheden & afvoer materiaal + aanbrengen van sleuven en sparingen in de vloer)
  • 13-03-2022: 07:00 - 19:00 (aanbrengen van sleuven en sparingen in de vloer)

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken.