Bekendmakingen week 48, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Oostslootstraat 85, optrekken voorgevel, ontvangen 15-11-2021;
 • Prins Willem-Alexandersingel 134, optrekken achtergevel, verhogen dak t.b.v. isoleren, plaatsen dakkapel in achterdakvlak en vervangen twee dakkapellen in voordakvlak woning, ontvangen 21-11-2021;
 • Jekerstraat 32, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 19-11-2021;
 • Keizerstraat 54, renoveren gevel pand    , ontvangen 19-11-2021;
 • Rijksweg 108, verhogen aantal logiesplaatsen op terrein van 30 naar 40 stuks t.b.v. bloembollenkwekerij, ontvangen 19-11-2021;
 • Marsdiepstraat 387 en 389, wijzigen bestemming naar wonen, ontvangen 18-11-2021;
 • Vogelzand 3511, plaatsen aanbouw aan woning, ontvangen 17-11-2021;
 • Joubertstraat 40 en 42, wijzigen bestemming van detailhandel naar wonen en aanleggen in-/uitrit, ontvangen 17-11-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • De Keizerskroon 257, verwijderen asbesthoudende materialen en slopen recreatiewoning, ontvangen 22-11-2021;
 • Buys Ballotstraat 28, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 21-11-2021;
 • Marina-park 482, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 20-11-2021;
 • Middelzand 2104, 2106, 2107, 2108, 2109, 2124, 2125, 2130, 2131, 2503, 2504, 2509, 2510, 2511, 2519, 2520, 2525, 2531, 2532, 3101, 3102, 3104, 3113, 3114, 3116, 3117, 3120, 3122, 3124, 3125, 3128, 3131, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3142, 3147, 3148, 3149, 3152, 3202, 3214, 3216, 3221, 3222, 3225, 3229, 3230, 3233, 3240, 3241, 3243, 3247, 3255, 3258, 3259, 3261, 3262, 3265, 3266,3267, 3301, 3304, 3307, 3310, 3318, 3320, 3322, 3324, 3326, 3328, 3329, 3331, 3334, 3336, 3341, 3343, 3347, 3350, 3351, 3352, 3356, 3357, 3358, 3359, 3364, 3365, 3366,3403, 3404, 3408, 3410, 3412, 3417, 3419, 3422, 3423, 3424, 3426, 3428, 3430, 3434, 3436, 3440, 3441, 3443, 3444 en 3446 (complex 80), verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 22-11-2021.
 • Schoolweg 33, 39 en 63, gedeeltelijk slopen pand, ontvangen 18-11-2021

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Duinweg 46, oprichten woning, verzonden 18-11-2021;
 • ter hoogte van Kastanjehout 45 en 46 (perceel L927), kappen van 138 m2 bosplantsoen t.b.v. oprichten vleermuisverblijf, verzonden 18-11-2021;
 • Robijn Reijntjesstraat 16, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 18-11-2021;
 • Orchis 20, uitbreiden recreatiewoning, verzonden 22-11-2021;
 • Baljuwstraat 139A t/m 139H, creëren garageboxen en wijzigen gevel pand, verzonden 22-11-2021;
 • Graaf Willem II straat 57, kappen twee kastanjes, verzonden 24-11-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Vastgesteld bestemmingsplan Schoolweg 78 /78a Julianadorp

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het bestemmingsplan Schoolweg 78 /78a Julianadorp op 29 november 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Plangebied en ontwikkelingen

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Schoolweg 78 en 78a in Julianadorp. Het betreft de gronden met de stolpboerderij en de achterliggende bedrijfsunits.

Met het bestemmingsplan wordt toegestaan dat de stolpboerderij als burgerwoning gebruikt kan worden. Verder zijn de vergunde bedrijfsunits in dit bestemmingsplan opgenomen, waarbij de bestemming afgestemd is op de bestaande situatie. Met het bestemmingsplan is ook geregeld dat er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de stolpboerderij kan bestaan en dat de bedrijfsfuncties niet door de komst van de burgerwoning belemmerd worden.

Termijn van inzage bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Schoolweg 78 /78a Julianadorp ligt ter inzage vanaf 8 december 2021 tot en met 19 januari 2022

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn als volgt in te zien via:

 • www.ruimtelijkeplannen.nl. Het IDN-nummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.518BPSCHOOLWEG78-VST1;
 • via de pagina Bestemmingsplan bekijken
 • bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis aan de Kerkgracht 1 (van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur kunt u de papieren versie inzien.

Instellen beroep

Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen het vastgestelde bestemmingsplan.

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging) kunt u een beroepschrift sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet om uw beroepschrift te ondertekenen. Houd u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houd u er rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen?

Voor meer informatie wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Pieter de Vries van team Omgeving, telefoonnummer: 06-47873064

Houd u er rekening mee dat uw zienswijze openbaar is. Anoniem reageren kan niet. Ook is het niet mogelijk om uw reactie via internet of e-mail in te dienen.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Middelzand 3449, plaatsen overkapping aan voorzijde woning, verzonden 23-11-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Aanwezigheidsvergunning

De burgemeester heeft met het oog op de 'Wet van de Kansspelen' de volgende aanwezigheidsvergunning verleend aan:

 • Café De Bliksem, Zuidstraat 71, verzenddatum 18-10-2021

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.