Bekendmakingen week 47 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Biesbosstraat 2, kappen taxus, hulst, leylandii, eik en kastanje bij woning, ontvangen 11-11-2021;
 • De Keizerskroon 257, oprichten recreatiewoning, ontvangen 15-11-2021;
 • Keizerstraat 55, plaatsen dakopbouw aan achterzijde pand, ontvangen 14-11-2021;
 • Spoorstraat 59, wijzigen bestemming begane grond van winkel naar wonen, ontvangen 12-11-2021;
 • ter hoogte van Kastanjehout 45 en 46 ('t Laar, veld 3, perceel L1103), oprichten vleermuisverblijf, ontvangen 16-11-2021;
 • Marsdiepstraat 278, plaatsen zonwering aan gevel pand, ontvangen 16-11-2021;
 • Kruiszwin 1161, plaatsen zonnepanelen op carport/berging bij woning, ontvangen 16-11-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Eikenhout 324 C, D en E, verwijderen asbesthoudende materialen en slopen panden, ontvangen 15-11-2021;
 • Flevostraat 2 tot en met 76 (even), Slingerbeekstraat 2 tot en met 76 (even),  Grebbestraat 2 tot en met 76 (even), Peelstraat 2 tot en met 76 (even) en IJsselmeerstraat 1 tot en met 63 (oneven) (complex 49), verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 12-11-2021;
 • Pieter Korffstraat 36, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 16-11-2021;
 • Roompotstraat 2, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 17-11-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvraag:

 • Het Nieuwe Diep 8 D gebouw 010, brandveilig gebruik legeringsgebouw 10 op het KIM.

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 november 2021 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Check www.denhelder.nl/coronavirus voor de meest recente berichtgeving en openingstijden. Balies klantcontactcentrum alleen open voor spoed.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten en bent u belanghebbende, dan kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Gaat het om een omgevingsvergunning dan geldt dat voor iedereen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt ook telefonisch reageren door contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Kreekpad 5, uitbreiden woning met tuinkamer, verzonden 12-11-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 26-12-2021;
 • Buys Ballotstraat 2, aanleggen in-/uitrit, verzonden 17-11-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 30-12-2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Rectificatie

In de openbare kennisgevingen van 12 november 2021 is er bij het kopje verlengen beslistermijn een fout gemaakt. Het adres Kreekpad 13B is verkeerd genoteerd. Het juiste adres is ter hoogte van Kreekpad 13B.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • R.W. van de Wintstraat 41A en 41B, oprichten twee woningen, verzonden 16-11-2021;
 • ter hoogte van Korvethof 27, kappen één Leylandii, verzonden 17-11-2021;
 • Doolhof 10, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 17-11-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning geweigerd:

 • Diezestraat 12, kappen slangenden bij woning, verzonden 17-11-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Notenhout 16, afwijken bestemmingsplan voor oprichten bed & breakfast in aanbouw aan woning, verzonden 12-11-2021.

Ingetrokken sloopmeldingen

De volgende sloopmelding is ingetrokken:

 • Complex 49 Flevostraat 2-78, Slingerbeekstraat 2-78, Grebbestraat 2-78, Peelstraat 2-78 en IJsselmeerstraat 1-63, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 12-11-2021