Bekendmakingen week 46 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Schoolweg 63, plaatsen condensor op dak pand, ontvangen 05-11-2021;
 • ter hoogte van Prins Clauslaan 35, 36, 37 en 38, realiseren twee erftoegangsbruggen, ontvangen 08-11-2021;
 • Dorpsplein aan het Loopuytpark, herinrichten en herbestraten plein, ontvangen 08-11-2021;
 • Bremstraat 115, verhogen dak  woning, ontvangen 08-11-2021;
 • Zwanenbalg 1521, vervangen bestaande berging bij woning, ontvangen 10-11-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • perceel C9054 (ter hoogte van Zanddijk 259), verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 09-11-2021;
 • Biesbosstraat 2, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 10-11-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Prins Clauslaan 41, plaatsen berging en overkapping in tuin, verzonden 10-11-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 24-12-2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Parallelweg 3, 5 en 7 en Beatrixstraat 4 en 6, gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunningen voor renovatie en uitbreiding hotel t.b.v. longstay kamers en brandveilig gebruik, verzonden 11-11-2021;
 • Jan Verfailleweg 630, uitbreiding terras strandpaviljoen ‘de beachclub’, verzonden 11-11-2021;
 • Folkert Lambertsstraat 15, bouwen berging, verzonden 11-11-2021;
 • ter hoogte van Koningstraat 73 en 75, verplanten twee Chinese watercypressen, verzonden 09-11-2021;
 • in het openbaar groen t.h.v. Schoenerstraat 218 en 382, knotten zes wilgen en t.h.v. Kofstraat 35, kappen één conifeer, verzonden 09-11-2021;
 • in het openbaar groen t.h.v. Almpad 11, kappen één Canadese populier, verzonden 09-11-2021;
 • Dollardlaan 24, kappen berk bij woning, verzonden 10-11-2021;
 • Prins Clauslaan 34, plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, verzonden 11-11-2021;
 • Malzwin 2204, plaatsen dakkapel in voor- en achterdakvlak woning, verzonden 11-11-2021;
 • ter hoogte van Ruyghweg 337, kappen meelbes en t.h.v. Krugerstraat 35, kappen kastanje, verzonden 09-11-2021;
 • ter hoogte van Kastanjehout 45 en 46 (perceel L927), kappen 1061 vierkante meter bosplantsoen op terrein t.b.v. woningbouw, verzonden 12-11-2021;
 • De Keizerskroon 15, legaliseren overkapping bij recreatiewoning, verzonden 12-11-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Verleende omgevingsvergunning waarbij de inwerkingtreding direct is na bekendmaking

Deze vergunning treedt terstond in werking na bekendmaking vanwege de onveilige situatie die is ontstaan door de slechte staat van deze boom

 • ter hoogte van Burgemeester Houwingsingel 83, kappen Zweedse meelbes, verzonden 09-11-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Van Galenstraat 62, plaatsen kraan in straat bij woning voor plaatsen jacuzzi op dakterras, verzonden 26-10-2021.

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Meeuwenstraat 2, interne verbouwing, verzonden 08-11-2021;
 • Spoorstraat 23, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 10-11-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Hendrik Baskeweg, 1e vak westelijk van de entree tot gebouw 157-311.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Ontheffing APV 2019

Burgemeester & wethouders hebben de volgende standplaatsvergunning verleend:

 • voor het innemen van een standplaats voor het plaatsen van een mobiele showroom t.b.v. het informeren en adviseren over het verduurzamen van woningen met behulp van warmtepompen, zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen op de parkeerplaats voor de Helderse Vallei, De Helderse Vallei 9-11, op de volgende dag en tijden: vrijdag 26 november 2021 van 14:30 tot 21:30 uur, verzenddatum 8-11-2021
 • voor het innemen van een standplaats voor het plaatsen van een mobiele showroom t.b.v. het informeren en adviseren over het verduurzamen van woningen met behulp van warmtepompen, zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. op de parkeerplaats tegenover het ROC bij de Sportlaan in Den Helder op de volgende dag en tijden: maandag 29 november 2021 van 14:30 tot 21:30 uur, verzenddatum 8-11-2021

De burgemeester heeft de volgende evenementenvergunningen verleend aan:

 • Noordkop Atletiek voor het organiseren van  de wedstrijd- en recreatielopen Duincross op 5 december 2021 en de Oudjaarsloop op 31 december 2021. Start-finish: Sportcomplex De Streepjesberg, duingebied en strand, verzenddatum 9-11-2021

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Basisregistratie Personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen het bijhouden van de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten, omdat onderstaande personen niet meer woonachtig of bereikbaar zijn op het adres, dat in de Basisregistratie Personen (BRP) staat.

Dit bleek uit een ingesteld adresonderzoek. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als inwoner van de gemeente Den Helder staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten bij deze personen beroepsmatig gegevens van vertrek op hun persoonslijsten op te nemen, artikel 2.21, 2e en 3e lid Wet BRP. De persoonsgegevens zullen ingeschreven worden het Register van Niet-Ingezetenen (RNI), wegens onbekend adres, omdat zij niet meer bereikbaar zijn voor overheidsinstanties. Dit heeft onder andere gevolgen voor uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies en toeslagen.

Naam en voorletters Geboortedatum Datum opmaken besluit
Gogognon G.R.S 08-01-1999  10-11-2021
Diallo M.B 09-06-2001 10-11-2021
Baars D  19-09-1999 10-11-2021
Xiao Z 01-09-1997 10-11-2021
Ciurca F 02-04-1982 10-11-2021
Engel L.F 12-01-1992 10-11-2021
Hoep C 12-07-1988 10-11-2021
Radics R.M 15-09-1994 10-11-2021
Radics A 12-07-2016 10-11-2021
Radics R.A  21-01-2018 10-11-2021
Radics A.M 13-07-2015 10-11-2021
Radicsne Sandor A  20-09-1998  10-11-2021
Kubik K 14-12-1986 10-11-2021
Molleman J  22-12-1993  10-11-2021
Margaillan L.M.M 22-04-1997 10-11-2021
Mikitiuk S.J 26-08-1986 10-11-2021
Medhane Gide Gebresalese  01-01-1980 10-11-2021
Stana P.F. 26-10-1995 12-11-2021

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van de publicatie van dit besluit hiertegen bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders.