Bekendmakingen week 41 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Malzwin 2204, plaatsen dakkapel in voor- en achterdakvlak woning, ontvangen 04-10-2021;
 • Doorzwin 4310,  plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, ontvangen 04-10-2021;
 • Vliestroomlaan 16, aanleggen tweede in-/uitrit bij woning, ontvangen 04-10-2021;
 • Vogelzand 4154, plaatsen erfafscheiding bij woning, ontvangen 04-10-2021;
 • Graaf Willem II straat 57, kappen twee kastanjes, ontvangen 04-10-2021;
 • Willem Barentszstraat 181, plaatsen nieuwe dakopbouw op woning, ontvangen 04-10-2021;
 • tussen Koningstraat 63 en 71 (perceel E10087 / E10088), oprichten vier koopwoningen, ontvangen 05-10-2021;
 • insteekhaven t.h.v. Oostoeverweg 100 (perceel I306),     legaliseren hekwerk om baggerstortplaats, ontvangen 06-10-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Industrieweg 1AA, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 05-10-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Brakkeveldweg 14, uitbreiden woning aan achterzijde t.b.v. extra slaapkamer, verzonden 01-10-2021 , nieuwe uiterste beslisdatum 24-11-2021;
 • Parkstraat 24, bouwen twee woningen, verzonden 04-10-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 23-11-2021;
 • Nieuweweg 22, uitbreiding mini camping naar 30 kampeerplaatsen, verzonden 01-10-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 14-11-2021;
 • Duinweg 46, oprichten woning, verzonden 01-10-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 18-11-2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Marsdiepstraat 39, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 04-10-2021;
 • diverse locaties in Kruiszwin 1 en 2 (perceel N6668, N5003 en N6574), kappen twee gewone esdoorns, twee ruwe berken en 200 m2 bosplantsoen, openbreken bestaande asfaltverharding en  aanleggen elementverharding, opbreken riolering en aanleggen riolering en drainage, verzonden 06-10-2021;
 • Doorzwin 4229, vervangen schutting bij woning, verzonden 04-10-2021;
 • Hulkstraat 137, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 04-10-2021;
 • Schoolweg 33, bouwen inpandige loshof bij winkelcentrum de Riepel, verzonden 08-10-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u boven aan de tekst onder het kopje ‘Bezwaarschrift’. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Vergunningsvrije aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Doorzwin 1154, kappen drie berken en één meidoorn, verzonden 08-10-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Ontheffing APV 2019

De burgemeester heeft de volgende meerjarige evenementenvergunning verleend aan:

 • De heer T.C. Weijers voor het organiseren van de MTB Napoleon Tocht op 19 december 2021, 18 december 2022 en 17 december 2023 met start/finish: HRTC DOK, Guldemondweg, 1785 PC Den Helder.

De burgemeester heeft de volgende evenementenvergunningen verleend aan:

 • SV Noordkop voor het organiseren van de Napoleon-mijlenloop 2021 op 7 november 2021 met start/finish: Linieweg tussen de sportvelden en Hotel Den Helder
 • Mevrouw E.G.M. Vijverberg-van Rooijen voor het organiseren van de Helderse Vierseizoenen Wandeltocht op 24 oktober 2021 met start/finish Sportcomplex, De Streepjesberg, Bremstraat 2D, 1783 JG Den Helder

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

De burgemeester heeft onderstaande melding van een klein evenement toegekend:

 • Open Dag Falgatuinen op 24 oktober 2021 aan de Dintelstraat 153, 1784GJ Den Helder

Deze mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk.

Basisregistratie Personen (BRP) Voornemen

Uit onderzoek van de gemeente Den Helder is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.
Het adresonderzoek heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.

Het college van burgemeester en wethouders streeft ernaar het bijhouden van de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetenen van de gemeente Den Helder staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies en toeslagen.

 • Juszczak M, geboren op 12-11-1980 (datum voornemen 06-10-2021)
 • Ciurca F, geboren op 02-04-1982 (datum voornemen 06-10-2021)
 • Gogognon G.R.S, geboren op 08-01-1999 (datum voornemen 06-10-2021)
 • Medhane Gide Gebresalese, geboren op 01-01-1980 (datum voornemen 06-10-2021)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier (4) weken en vangt aan één (1) dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. U kunt uw brief sturen naar de gemeente Den Helder, postbus 36, 1788 AA Den Helder. Wenst u uw zienswijze mondeling toe te lichten, dan kunt u een afspraak maken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Den Helder: 14 0223. Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.