Bekendmakingen week 40 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Loodsgracht 30, plaatsen nieuwe kapconstructie op woning, ontvangen 25-09-2021;
 • Robijn Reijntjesstraat 16, plaatsen dakkapel in voordakvlak van woning, ontvangen 25-09-2021;
 • Hulkstraat 137    , plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 27-09-2021;
 • Korvethof 27, kappen Leylandii bij woning, ontvangen    27-09-2021;
 • Diezestraat 12, kappen slangenden bij woning, ontvangen 27-09-2021;
 • Baljuwstraat 139, creëren garageboxen en wijzigen gevel pand, ontvangen 27-09-2021;
 • Doorzwin 1154, kappen drie berken en een meidoorn bij woning, ontvangen 27-09-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • ter hoogte van Van der Sterrweg 10A t/m 10H en 10J, oprichten complex voor kleinschalige bedrijfs-/opslagruimten inclusief erfafscheiding, gevelreclame en aanleggen in-/uitrit, verzonden 24-09-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 11-11-2021;
 • aan de achterzijde van R.W. van de Wintstraat 41, oprichten twee woningen, verzonden 28-09-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 16-11-2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Dijkschouwerslaan 71, wijzigen voorgevel woning en plaatsen dakkapel in voordakvlak, verzonden 28-09-2021;
 • Alblasstraat 56, splitsen appartement in twee appartementen, verzonden 29-09-2021;
 • Parkstraat 1C, plaatsen dakopbouw op woning, verzonden 28-09-2021;
 • Hector Treubstraat 59, legaliseren woning, verzonden 01-10-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u boven aan de tekst onder het kopje ‘Bezwaarschrift’. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning verleend:

 • Kortevliet 3, oprichten bedrijfsruimte met bedrijfswoning, verzonden 30-09-2021 (geen zienswijze ingediend)

De stukken van deze besluiten liggen vanaf 11 oktober 2021 gedurende de beroepstermijn (6 weken) ter inzage. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223. Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u rechtstreeks een beroepschrift indienen. Het beroepstermijn begint de dag na de ter inzagelegging.

Beroepschrift

Belanghebbenden kunnen tegen bepaalde besluiten rechtstreeks beroep instellen door binnen zes weken een beroepschrift in te dienen. De termijn van zes weken gaat in één dag nadat wij het besluit ter inzage hebben gelegd. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Noord Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het starten van uw procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden (griffierechten). De hoogte ervan varieert.
In het beroepschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • de datum en uw handtekening.

U kunt ook een beroepschrift digitaal indienen. Hiervoor is een digitale handtekening (DigiD) vereist.

Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Ingetrokken aanvragen

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • H.A. Lorentzstraat 176, plaatsen houten terrasoverkapping bij woning, verzonden 27-09-2021;
 • Spoorstraat 57, realiseren woning op begane grond pand, verzonden 30-09-2021.

Vergunningsvrije aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Badhuisstraat 44, plaatsen uitbouw en berging aan woning, verzonden 29-09-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Vlamingstraat 66, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 28-09-2021;
 • Flevostraat 2-78, Slingerbeekstraat 2-78, Grebbestraat 2-78, Peelstraat 2-78 en IJsselmeerstraat 1-63, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 30-09-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Vaststelling bestemmingsplan “Parkeren 2021” ex artikel 3.8 Wro, gemeente Den Helder

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat het bestemmingsplan “Parkeren 2021” door de raad op 27 september 2021 ongewijzigd is vastgesteld.

Doel

Het paraplu-bestemmingsplan heeft als doel het behouden van bestaand beleid.

Termijn beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf maandag 11 oktober 2021. Dit is tevens de beroepstermijn.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan, raadsbesluit en de hierbij behorende stukken, zijn als volgt in te zien:

 • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planindentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.BPPARKEREN2021.VAST1.
 • Op de gemeentelijke werbsite kunt u het bestemmingsplan bekijken.
 • Een papieren versie ligt, ter inzage, bij het klantcontactcentrum in het stadhuis, Kerkgracht 1 van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Instellen beroep

Tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er kan in beroep worden gegaan door:

 • zij die wel een zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit en wel belanghebbende zijn;
 • zij die wel een zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit en geen belanghebbende zijn (hierbij moet rekening worden gehouden met het relativiteitsvereiste);
 • zij die geen zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit en wel belanghebbende zijn;
 • zij die verschoonbaar geen zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit.

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging) kunt u een beroepschrift sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl. Houd u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houd u er rekening mee dat u griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen

Voor meer informatie wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Marco Goverde van team Omgeving, telefoonnummer: 022 367 8633.

Ontheffing APV 2019

De burgemeester heeft de volgende meerjarige evenementenvergunningen verleend aan:

 • De Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad voor het organiseren van de Halloweenmarkt,
 • Black Friday en X-Mas Shopping Night in 2021, 2022 en 2023
 • Stichting Promotie Helderse Binnenstad voor de ijsbaan in de Beatrixstraat voor de seizoenen 2021-2022, 2022-2023 en 2023.

De burgemeester heeft de volgende evenementenvergunningen verleend aan:

 • Het Koninklijk Instituut voor de Marine voor het organiseren van de mars door de stelling van Den Helder op 8 oktober 2021
 • Stichting Endurance Sports voor het organiseren van de MTB Beachrace Hoek van Holland – Den Helder op 7 november 2021
 • Stichting Koninklijke Defensiemusea voor het organiseren van de Marine Roadshow bij het Marinemuseum’ op 23 en 24 oktober 2021

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Basisregistratie Personen (BRP)

Uit onderzoek van de gemeente Den Helder is gebleken dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.
Het adresonderzoek heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. Het college van burgemeester en wethouders streeft ernaar het bijhouden van de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetene van de gemeente Den Helder staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies, toeslagen enz.

 

 • Kubik K, geboren op 14-12-1986 (datum voornemen 29-09-2021)
 • Engel L.F, geboren op 12-01-1992 (datum voornemen 29-09-2021)
 • Molleman J, geboren op 22-12-1993 (datum voornemen 30-09-2021)
 • Radics R.M, geboren op 15-09-1994 (datum voornemen 30-09-2021)
 • Radicsne Sandor A, geboren op 20-09-1998 (datum voornemen 30-09-2021)
 • Radics A, geboren op 12-07-2016 (datum voornemen 30-09-2021)
 • Radics R.A, geboren op 21-01-2018  (datum voornemen 30-09-2021)
 • Radics A.M, geboren op 13-07-2015  datum voornemen 30-09-2021)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier (4) weken en vangt aan één (1) dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. U kunt uw brief sturen naar de gemeente Den Helder, postbus 36, 1788 AA Den Helder. Wenst u uw zienswijze mondeling toe te lichten, dan kunt u een afspraak maken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Den Helder: 14 0223. Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen het bijhouden van de persoonslijst van onderstaande persoon op te schorten, omdat onderstaande persoon niet meer woonachtig of bereikbaar is op het adres, dat in de Basisregistratie Personen (BRP) staat.  Dit bleek uit een ingesteld adresonderzoek. Dit betekent dat hij/zij daardoor niet meer als ingezetene van de gemeente Den Helder staat ingeschreven. Hij/zij is niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten bij deze persoon ambtshalve gegevens van vertrek op zijn/haar persoonslijst op te nemen, artikel 2.21, 2e en 3e lid Wet BRP. De persoonsgegevens zullen ingeschreven worden in het Register van Niet-Ingezetenen (RNI), wegens onbekend adres, omdat hij/zij niet meer bereikbaar is voor overheidsinstanties. Dit heeft onder andere gevolgen voor uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies, toeslagen enz.

 • De Groes R.M, geboren op  08-09-1977(datum voornemen 28-09-2021)

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van de publicatie van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder.