Bekendmakingen week 39 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Ter hoogte van Ruyghweg 337 en Krugerstraat 35, kappen meelbes en kastanje, ontvangen 16-09-2021;
 • In het openbaar groen ter hoogte van Schoenerstraat 128, kappen vier knotwilgen, t.h.v. Schoenerstraat 382, kappen twee knotwilgen en t.h.v. Kofstraat 35, kappen conifeer, ontvangen 16-09-2021;
 • Prins Clauslaan 34, plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, ontvangen 16-09-2021;
 • Kreekpad 5, uitbreiden woning met tuinkamer, ontvangen 19-09-2021;
 • Badhuisstraat 44, plaatsen uitbouw en berging aan woning, ontvangen 19-09-2021;
 • Aan de achterzijde van Hoogstraat 89 en Hoogstraat 105, afsluiten steeg aan beiden kanten met hek, ontvangen 20-09-2021;
 • Ter hoogte van Kastanjehout 45 en 46 (perceel L927)     kappen 1061 m2 bosplantsoen op terrein t.b.v. woningbouw, ontvangen 20-09-2021;
 • Ter hoogte van Kastanjehout 45 en 46 (perceel L927), kappen 138 m2 bosplantsoen op terrein t.b.v. vleermuisverblijf, ontvangen 20-09-2021;
 • Dollardlaan 24, kappen berk, ontvangen 21-09-2021;
 • De Keizerskroon 15, legaliseren schuur/overkapping bij recreatiewoning, ontvangen 21-09-2021;
 • in het openbaar groen ter hoogte van Almpad 11, Canadese populier, ontvangen 22-09-2021;
 • Koperslagersweg perceel gelegen tussen 15 en 19B, aanleggen dubbele in-/uitrit bij terrein, ontvangen 22-09-2021;
 • Buys Ballotstraat 2, aanleggen in-/uitrit, ontvangen 23-09-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Duinweg 46, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning en schuur, ontvangen 17-09-2021;
 • Basstraat 29, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 20-09-2021;
 • Dollardlaan 114, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 20-09-2021;
 • Anjelierstraat 133, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 20-09-2021;
 • Duinweg 46, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 22-09-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Kraaiheide 9, uitbreiden recreatiewoning, verzonden 19-09-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 01-11-2021;
 • Jan Verfailleweg 630, uitbreiding terras strandpaviljoen ‘de beachclub’, verzonden 19-09-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 01-11-2021;
 • Brouwerstraat 51, plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, verzonden 23-09-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 06-11-2021;
 • Narcisstraat 13E, plaatsen aanbouw aan zijkant woning, verzonden 23-09-2021, nieuwe uiterste beslisdatum 07-11-2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Badhuisstraat 68, oprichten bijgebouw/berging bij woning, verzonden 20-09-2021;
 • Crocusstraat 52, optrekken achtergevel woning, verzonden 22-09-2021;
 • Jan in ’t Veltstraat 22, plaatsen kapconstructie op woning, verzonden 20-09-2021;
 • Baljuwstraat 7 / De Garst 60 , magazijn omzetten naar zelfstandige praktijkruimte, verzonden 22-09-2021;
 • Cornelis Gerritsz Geusstraat 2, kappen es, verzonden 21-09-2021;
 • Vogelzand 2507, kappen eik, verzonden 24-09-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Marsdiepstraat 297, plaatsen reclame aan pand, verzonden 17-09-2021.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Anjelierstraat 33, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 22-09-2021;
 • Dollardlaan 114, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 22-09-2021;
 • Basstraat 29, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 22-09-2021;
 • Theodorus Rijkersstraat 32, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 22-09-2021;
 • Willemsoord, slopen vlotjesbrug, verzonden 22-09-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Baljuwstraat, op het parkeerterrein, het 4e vak gezien vanuit het oosten tegenover entree woongebouw 19 t/m 137

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek van de gemeente Den Helder is gebleken dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. Het adresonderzoek heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.

Het college van burgemeester en wethouders streeft ernaar de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetene van de gemeente Den Helder staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies, toeslagen enz.

 • Xiao Z, geboren op 01-09-1997  (Datum voornemen: 21-09-2021)
 • Margaillan L.M.M, geboren op 22-04-1997  (Datum voornemen: 21-09-2021)
 • Medelinskas G, geboren op 18-08-1985  (Datum voornemen: 21-09-2021)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier (4) weken en vangt aan één (1) dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. U kunt uw brief sturen naar de gemeente Den Helder, postbus 36, 1788 AA Den Helder. Wenst u uw zienswijze mondeling toe te lichten, dan kunt u een afspraak maken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Den Helder: 14 0223. Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen de bijhouding van de persoonslijsten van onderstaande personen op te schorten, omdat onderstaande personen niet meer woonachtig of bereikbaar zijn op het adres, dat in de Basisregistratie personen (BRP) staat.
Dit bleek uit een ingesteld adresonderzoek. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetene van de gemeente Den Helder staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten bij deze personen ambtshalve gegevens van vertrek op zijn/haar persoonslijst op te nemen, artikel 2.21, 2e en 3e lid Wet BRP. De persoonsgegevens zullen ingeschreven worden het Register van Niet-Ingezetenen (RNI), wegens onbekend adres, omdat zij niet meer bereikbaar zijn voor overheidsinstanties. Dit heeft onder andere gevolgen voor uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies, toeslagen enz.

 • Zardo M.E, geboren op 20-05-1962 (datum besluit: 21-09-2021)
 • Beusekom P.F.L, geboren op 30-10-1985 (datum besluit: 21-09-2021)
 • Boerlage J.G, geboren op 02-04-1999 (datum besluit: 22-09-2021)

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes (6) weken na de datum van de publicatie van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.