Bekendmakingen week 38 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Dongestraat 24, plaatsen dakkapel achterdakvlak woning, ontvangen 13-09-2021;
 • Energieweg 9, wijzigen gevel en splitsen pand    , ontvangen 14-09-2021;
 • Keteldiepstraat 34, plaatsen carport bij woning, ontvangen 14-09-2021;
 • Vliestroomlaan 16, kappen drie coniferen bij woning, ontvangen 14-09-2021;
 • Hoek Koningstraat / Koningdwarsstraat, verplanten twee Chinese watercypressen, ontvangen 15-09-2021;
 • Ter hoogte van Burgemeester Houwingsingel 83, kappen meelbes, ontvangen 15-09-2021;
 • Noordzeestraat 1, realiseren schoorsteenkanaal aan buitenzijde gevel, ontvangen 15-09-2021;

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Vlamingstraat 66, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 16-09-2021;
 • Theodorus Rijkersstraat 32, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen    16-09-2021;
 • Flevostraat 2 t/m 78 (even), Slingerbeekstraat 2 t/m 78 (even), Grebbestraat 2 t/m 78 (even), Peelstraat 2 t/m 78 (even) en IJsselmeerstraat 1 t/m 63 (oneven), verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 16-09-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

Markstraat 1, gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning m.b.t. gevels en rookgasafvoer van tiny house. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 oktober 2021.

 • Krugerstraat 26, optrekken achtergevel en plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 oktober 2021.
 • Gerrit Pietersz Blankmanstraat 2 t/m  266 (even) en Cornelis Gerritsz Geusstraat 120 t/m 172 (even), plaatsen brancardlift bij bestaande flatgebouwen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 oktober 2021;
 • Landbouwstraat 31A, bouwen nieuwe woning en aanleggen uitrit. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 november 2021.
 • Schoolweg 33, bouwen inpandige loshof bij winkelcentrum De Riepel. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 november 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Leijloop 5, wijzigen eerder verleende vergunning m.b.t. locatie tiny house en bijbehorende berging, verzonden 14-09-2021;
 • Sluisdijkstraat 73, wijzigen gebruik begane grond van detailhandel naar wonen t.b.v. realiseren appartement, verzonden 13-09-2021;
 • Op parkeerplaats aan overzijde Jan Verfailleweg 622, bij winkelcentrum Marsdiepstraat t.h.v. Marsdiepstraat 182B, bij parkeerplaats t.h.v. Drs. F. Bijlweg 8, bij Liniepad t.h.v. Sportlaan 56, bij winkelcentrum Dorperweert t.h.v. Drooghe Bol 1017, tijdelijk zes borden plaatsen om zwerfafval te voorkomen, verzonden 14-09-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u boven aan de tekst onder het kopje ‘Bezwaarschrift’. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Ontheffing APV 2019

De burgemeester heeft onderstaande meldingen van een klein evenement toegekend:

 • Burendag op 25 september 2021 in de Prof. Zeemanstraat tegenover nr 15;
 • Burendag op 25 september 2021 op grasstrook thv Jacob Giltjesstraat 31/Landmetersweg 1;
 • Burendag op 25 september 2021 in de Erasmusstraat;
 • Verjaardagsfeestje op 25 september 2021 in het speeltuintje tegenover Prunusstraat 50;
 • Evangelisatie op podium met (live) muziek en dans op 2 oktober 2021 op Julianaplein;
 • Start van de Slag om Herstel op Westoever op 1 oktober 2021;

Deze mededeling is alleen informatief. Er is tegen deze mededeling geen bezwaar of beroep mogelijk

De burgemeester heeft de volgende evenementenvergunning verleend aan:

 • OSG Nieuwediep in de sporthal, Sportlaan 58 op 23 oktober 2021 voor het organiseren van een scholenreünie.

Als u het niet eens bent met een van dit besluit, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Basisregistratie personen (BRP)

Uit onderzoek van de gemeente Den Helder is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Het adresonderzoek heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd. Het college van burgemeester en wethouders is van plan de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetene van de gemeente Den Helder staan ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor bijvoorbeeld uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies en toeslagen.
        
Hamdi S, geboren op 21-05-1998 (verzenddatum 14-09-2021)
Mikitiuk S.J, geboren op 26-08-1986 (verzenddatum 16-09-2021)
Diallo M.B, geboren op 09-06-2001 (verzenddatum 16-09-2021)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde personen in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. U kunt uw brief sturen naar de gemeente Den Helder, postbus 36, 1788 AA Den Helder.Wenst u uw zienswijze mondeling toe te lichten, dan kunt u een afspraak maken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Den Helder: 14 0223.
Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.