Bekendmakingen week 37 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Hector Treubstraat 5, optrekken achterzijde eerste verdieping en plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, ontvangen 04-09-2021;
 • Notenhout 16, afwijken bestemmingplan voor oprichten Bed & Breakfast in aanbouw aan woning, ontvangen 06-09-2021;
 • Ter hoogte van Kreekpad 13B, oprichten woning, ontvangen 06-09-2021;
 • Nijverheidsweg 2AA, oprichten twintig opslag-/bedrijfsunits, ontvangen 07-09-2021;
 • Kruiszwin 2245 t/m 2251, vervangen schuttingen bij woningen, ontvangen 08-09-2021;
 • In het openbaar groen t.h.v. Eendrachtstraat 8, kappen twee schietwilgen, t.h.v. Leijloop 12 een Zweedse meelbes, t.h.v. Runpad 6, drie zomerlindes, schuin tegenover Runpad 6, een els en t.h.v. Texelstroomlaan 84A een schietwilg en een Zweedse meelbes, ontvangen 08-09-2021;
 • In het openbaar groen t.h.v. Middelzand 4602, kappen eik en t.h.v. Vogelzand 3315, kappen conifeer, ontvangen 09-09-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvraag:

 • Parallelweg 3, 5 en 7 en Beatrixstraat 4 en 6, gewijzigd eerder verleende vergunningen voor renovatie en uitbreiding hotel t.b.v. longstay kamers en brandveilig gebruik.

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 september 2021 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Kijk op www.denhelder.nl/coronavirus voor de meest recente berichtgeving en openingstijden.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten en bent u belanghebbende, dan kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Gaat het om een omgevingsvergunning dan geldt dat voor iedereen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt ook telefonisch reageren door contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

Keteldiepstraat 22, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 06-09-2021;

 • Ter hoogte van percelen Het Nieuwe Werk 85 t/m 115, maken nieuwe combiwand kadeconstructie voor en nabij bestaande kade van Het Nieuwe Werk, verzonden 07-09-2021;
 • Leijloop 4, gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning m.b.t. situatie tiny house, verzonden 07-09-2021;
 • Perceel C14151, vervangen brugdek Van Kinsbergenbrug, verzonden 06-09-2021;
 • Gentiaan 6, verduurzamen kap en plaatsen dakkapel in zijgevels woning, verzonden 08-09-2021;
 • IJsselstraat 20, plaatsen dakkapel in voordakvlak, verzonden 10-09-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Verleende omgevingsvergunning waarbij de inwerkingtreding direct is na bekendmaking

Deze vergunning treedt terstond in werking na bekendmaking vanwege de onveilige situatie die is ontstaan door de versnelde achteruitgang van de vuurtoren:

 • Zeeweg 5, dichten naden ter onderhoud van de Lange Jaap, verzonden 03-09-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Ingetrokken aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:

 • Lichtbaaklaan 1, verlengen en plaatsen van verdieping op garage bij woning, verzonden 10-09 -2021;
 • De Keizerskroon 63, plaatsen barrelsauna bij recreatiewoning, verzonden 10-09-2021.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Koningstraat 22, verwijderen asbesthoudende materialen;
 • Hortensiastraat 38, verwijderen asbesthoudende materialen;
 • Javastraat 9, verwijderen asbesthoudende materialen;
 • Landbouwstraat 31A, slopen linker loods, verzonden 06-09-2021;
 • Azaleastraat 4, verwijderen asbesthoudende materialen

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Sloopmeldingen niet compleet

 • Parkstraat 1C, gedeeltelijk slopen woning, verzonden 07-09-2021;
 • Andries Jansz Cristalstraat. 23, 25, 27, 29 en 31, Heer Willem van Egmondstraat 22A, 22B, 22C, 22D en 22E, Claes Simon Tuijnsaetstraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 en 51, Anthonij Michielsz van Voorthuijsenstraat 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 en 48, Graaf Floris V straat 18, 26, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 en 92, Jacob. Giltjesstraat 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49 en 51, Pieter Korffstraat 34 en 38, Schout en Schepenenstraat 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H,1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O, 1P, 1Q, 1R en 1S, Jonkheer Jacob van Veenstraat 17, 25 en 79, Kersje Visserstraat 18 en 26, Gravin Magdalena van Waardenburglaan 87 en 89, Graaf Willem II straat 31, 33, 35, 37, 39, 119, 121, 123, 125, 127,129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 en 195, Stadhouder Willem V straat 7, 11, 20, 24, 33, 34, 35, 36 en 37,
 • Bremstraat 137A, 137B, 137C, 137D, 137E, 137H, 137I, 137J en 137K, Maasstraat 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23I en 23J, vervangen dakbedekking garages.

Bestemmingsplan

Vaststelling bestemmingsplan “Kamerverhuur, woningsplitsing en Bed & Breakfast 2021” ex artikel 3.8 Wro, gemeente Den Helder. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat het bestemmingsplan “Kamerverhuur, woningsplitsing en Bed & Breakfast 2021” door de gemeenteraad op 6 september 2021 ongewijzigd vastgesteld is.

Doel

Het bestemmingsplan heeft tot doel kamerverhuur, woningsplitsing en Bed & Breakfast te reguleren.

Termijn beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf maandag 20 september 2021. Dit is tevens de beroepstermijn.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan, raadsbesluit en de hierbij behorende stukken, zijn als volgt in te zien:

 • op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planindentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.611BSPWONEN2021-VST1
 • op de gemeentelijke website als pdf-bestand op de pagina Bestemmingsplan bekijken.
 • Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis aan de Kerkgracht 1, van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17.00 uur.

Instellen beroep

Tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er kan in beroep worden gegaan door:

 • zij die wel een zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit en wel belanghebbende zijn;
 • zij die wel een zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit en geen belanghebbende zijn (hierbij moet rekening worden gehouden met het relativiteitsvereiste);
 • zij die geen zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit en wel belanghebbende zijn;
 • zij die verschoonbaar geen zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit.

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging) kunt u een beroepschrift sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl. Houd u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houd u er rekening mee dat u griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Vragen

Voor meer informatie wordt u vriendelijk verzocht om contact op te nemen met Marco Goverde van team Omgeving, telefonisch bereikbaar via 022 367 8633.

Ontheffing APV 2019

De burgemeester heeft de volgende evenementenvergunning verleend aan:

 • SV Noordkop voor organiseren van de Trailrun op 9 oktober 2021 in de Helderse Vallei, verzenddatum 8-9-2021

Burgemeester & wethouders hebben de volgende standplaatsvergunning verleend:

 • voor de verkoop van oliebollen bij Winkelcentrum Dorperweerth, Drooghe Bol 1029, 1788 VB Julianadorp van 1-10-2021 t/m 31-12-2021.verzenddatum 6-9-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Basisregistratie Personen (BRP)

Uit onderzoek van de gemeente Den Helder is gebleken dat onderstaande persoon naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) is geregistreerd. Het adresonderzoek heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.
Het college van burgemeester en wethouders is van plan de bijhouding van de persoonslijst(en) van onderstaande persoon op te schorten. Dit betekent dat hij/zij daardoor niet meer als ingezetene van de gemeente Den Helder staat ingeschreven. Hij/zij is niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies en toeslagen.
Naam en voorletters    geboortedatum    Verzenddatum

 • D.Baars, geboren op 19-09-1999 (verzenddatum  09-09-2021)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde perso(o)n(en) in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier (4) weken en vangt aan één (1) dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. U kunt uw brief sturen naar de gemeente Den Helder, postbus 36, 1788 AA Den Helder. Wenst u uw zienswijze mondeling toe te lichten, dan kunt u een afspraak maken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Den Helder: 14 0223. Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.