Bekendmakingen week 36 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Keizerstraat 47, plaatsen reclame aan gevel pand, ontvangen 26-08-2021;
 • Parkstraat 1C, plaatsen dakopbouw op woning, ontvangen 26-08-2021;
 • Marsdiepstraat 39, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 30-08-2021;
 • Keizersgracht 125, plaatsen vaste loopplank naar aanlegsteiger achter woning, ontvangen 30-08-2021;
 • Kruiszwin 4443, plaatsen aanbouw aan voor- en achterzijde woning, ontvangen 30-08-2021;
 • Keizerstraat 1, wijzigen gevels pand, ontvangen 31-08-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

Parkstraat 1C, verwijderen asbesthoudende materialen van woning, ontvangen 26-08-2021;

 • Hortensiastraat 38, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 27-08-2021;
 • Ter hoogte van Landbouwstraat 31, slopen opslagloods, ontvangen    27-08-2021
 • Andries Jansz Cristalstraat 23, 25, 27, 29 en 31, Heer Willem van Egmondstraat 22A, 22B, 22C, 22D en 22E, Claes Simon Tuijnsaetstraat 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49 en 51, Anthonij Michielsz van Voorthuijsenstraat 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 en 48, Graaf Floris V straat 18, 26, 58, 60, 62, 64,66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 en 92, Jacob. Giltjesstraat 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49 en 51, Pieter Korffstraat 34 en 38, Schout en Schepenenstraat 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G 1H, 1I, 1J, 1K, 1L, 1M, 1N, 1O, 1P, 1Q, 1R en 1S, Jonkheer Jacob van Veenstraat 17, 25 en 79, Kersje Visserstraat 18 en 26, Gravin Magdalena van Waardenburglaan 87 en 89, Graaf Willem II straat 31, 33, 35, 37, 39, 119, 121, 123, 125, 127,129, 131, 133, 135, 137, 139, 141 en 195, Stadhouder Willem V straat 7, 11  20, 24, 33, 34, 35, 36 en 37, Bremstraat 137A, 137B, 137C, 137D, 137E, 137H, 137I, 137J en 137K, Maasstraat 23A, 23B, 23C, 23D, 23E, 23F, 23G, 23H, 23I en 23J, vervangen dakbedekking garages, ontvangen 27-08-2021;
 • Javastraat 94, verwijderen asbesthoudende materialen en renoveren woning, ontvangen 29-08-2021;
 • Azaleastraat 4, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 02-09-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Schoolweg 15, vervangen huidige condensors voor gaskoeler en plaatsen reclame aan pand. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 oktober 2021;
 • Spoorstraat 54, renoveren voorgevel pand. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 oktober 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Jupiter 40, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 30-08-2021;
 • Wierbalg 1166, optrekken achtergevel en plaatsen dakkapel in achterdakvlak, verzonden 02-09-2021
 • Aan de Huisduinerweg (perceel B1629), oprichten tijdelijke schuilstal op terrein voor tien jaar, verzonden 02-09-2021;
 • Ambonstraat 7, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 02-09-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning geweigerd:

 • Beatrixstraat 16 en 18, plaatsen aanbouw aan achtergevel en creëren extra woning in pand, verzonden 30-08-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Saturnus 21, plaatsen drijvende vingerpiersteiger aan achterzijde woning, verzonden 30-08-2021.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Doorzwin 5205, kappen den, verzonden 27-08-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Pieter Korffstraat, het meest noordwestelijke parkeervak in de parkeerstrook voor huisnummer 8 t/m 42.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Elektrisch Laadpunt

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van de:

 • Doorzwin, het tweede meest noordoostelijke parkeervak in de parkeerstrook voor huisnummers 3501 t/m 3513.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Parkeerverbod

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een parkeerverbod komt op het wegdek van de:

 • Annie Romein-Verschoorlaan, over een afstand van zes meter direct ten zuiden van de uitrit van huisnummer 19

Een parkeerverbod wordt aangegeven met een gele onderbroken streep als bedoeld in art. 24.1.e van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Ontheffing APV 2019

De Burgemeester heeft de volgende Exploitatievergunning verleend aan:

 • horecabedrijf Ladyskillz, Spoorstraat 23, 1781 JC, verzenddatum 2-9-2021

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Wet basisregistratie personen (WBP)

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen de bijhouding van de persoonslijst(en) van onderstaande perso(o)n(en) op te schorten. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor o.a. uitkeringen, aanvragen rijbewijs en reisdocumenten, subsidies en toeslagen. Onderstaande personen staan niet meer correct in de wet basisregistratie personen ingeschreven. Het college heeft daarom besloten op de persoonslijsten van deze personen te vermelden dat hun verblijfplaats (on)bekend is. Dit betekent dat zij officieel niet meer in Nederland wonen. Het adresonderzoek heeft tot op heden geen resultaat opgeleverd.

De persoonsgegevens van deze personen worden opgenomen in het landelijke Register Niet-Ingezetenen (RNI).

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Voorletter(s) en Achternaam Geboortedatum Verzenddatum
Xu.Z.  19-10-1993 01-09-2021
Roch. M.S. 31-05-1991 01-09-2021
Ringelberg. N.M.A 17-12-2002 01-09-2021
Hoever. M.A 26-08-1972 01-09-2021
Niggendijker. M. 18-12-196  01-09-2021
Niggendijker. D.K. 15-02-2003 01-09-2021
Niggendijker V.C. 23-01-1999 01-09-2021
Samoilova. N. 08-06-1977 01-09-2021
Jeyakumar Jeganathan 30-10-1972 01-09-2021
Heiloo. F.J. 14-11-2001 01-09-2021
den Boer. E.J.G. 04-10-1994 01-09-2021
van der Heiden. A.D.R 09-03-1965 01-09-2021
Boerlage. M.P.W. 15-07-1994 01-09-2021

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden bovengenoemde perso(o)n(en) in de gelegenheid gesteld om informatie te geven over hun feitelijke verblijfplaats. De termijn voor het naar voren brengen van de zienswijze is vier (4) weken en vangt aan één (1) dag na de datum van deze publicatie. Dit kan schriftelijk of mondeling gebeuren. U kunt uw brief sturen naar de gemeente Den Helder, postbus 36, 1788 AA Den Helder. Wenst u uw zienswijze mondeling toe te lichten, dan kunt u een afspraak maken op het algemene telefoonnummer van de gemeente Den Helder: 14 0223.
Na vier weken wordt over het voornemen een definitief besluit genomen. Het formele besluit tot uitschrijving zal tevens op deze wijze worden gepubliceerd.

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen de bijhouding van de persoonslijst(en) van onderstaande perso(o)n(en) op te schorten, omdat onderstaande perso(o)n(en) niet meer woonachtig of bereikbaar zijn op het adres, dat in de Basisregistratie personen (BRP) staat. Dit bleek uit een ingesteld adresonderzoek. Dit betekent dat zij daardoor niet meer als ingezetene van de gemeente Den Helder staat (staan) ingeschreven. Zij zijn niet meer bereikbaar voor overheidsinstanties. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten bij onderstaande persoon ambtshalve gegevens van vertrek op zijn/haar persoonslijst op te nemen, artikel 2.21, 2e en 3e lid Wet BRP. De persoonsgegevens worden ingeschreven in het Register van Niet-Ingezetenen (RNI), wegens onbekend adres, omdat zij niet meer bereikbaar zijn voor overheidsinstanties.

Voorletter(s) en Achternaam Geboortedatum Verzenddatum
Almouhammad.F 17-09-1970  01-09-2021


Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes (6) weken na de datum van de publicatie van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder.