Bekendmakingen week 34 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Sluisdijkstraat 137, splitsen woning in twee appartementen, ontvangen 16-08-2021;
 • Zeeweg 5, dichten naden onderhouden Vuurtoren Lange Jaap, ontvangen 30-07-2021;
 • Doorzwin 3310, plaatsen kapconstructie en dakkapel in voordakvlak, ontvangen 17-08-2021;
 • Ruyghweg 53, plaatsen aanbouw achterzijde bovenwoning, ontvangen 18-08-2021
 • Coenraad Botstraat 37, plaatsen dakkapel in voordakvlak, ontvangen 19-08-2021;

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Brakkeveldweg 112, verwijderen van asbesthoudende materialen, ontvangen 14-08-2021;

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvraag:

 • Nieuweweg 4, brandveilig gebruik van pand, verzonden 19-08-2021

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Check www.denhelder.nl/coronavirus voor de meest recente berichtgeving en openingstijden.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten en bent u belanghebbende, dan kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Gaat het om een omgevingsvergunning dan geldt dat voor iedereen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt ook telefonisch reageren door contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • H.A. Lorentzstraat 176, plaatsen terrasoverkapping bij woning, verzonden 16-08-2021. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 30 september 2021.
 • Huisduinerweg (perceel B1629), oprichten tijdelijke schuilstal, verzonden 16-08-2021. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 september 2021.
 • Marsdiepstraat 297, plaatsen reclame aan pand, verzonden 19-08-2021. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 oktober 2021.
 • Doorzwin 4229, vervangen van schutting bij woning, verzonden 19-08-2021. Door dit besluit os de nieuwe uiterste beslisdatum 5 oktober 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Vijzelstraat 78, plaatsen kapconstructie op woning, verzonden 16-08-2021;
 • Kievitstraat 2, plaatsen reclame aan gevel pand, verzonden 18-08-2021;
 • Scheldestraat 4 en Eemstraat 99, plaatsen brug, verzonden 20-08-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning verleend:

 • 2e Vroonstraat 140, brandveilig gebruik pand, verzonden 18-08-2021.
 • Middenvliet 13, oprichten bedrijfswoning, verzonden 23-08-2021

Zienswijze ingediend

De stukken van deze besluiten liggen vanaf 27 augustus 2021 gedurende de beroepstermijn (6 weken) ter inzage. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223. Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u rechtstreeks een beroepschrift indienen. Het beroepstermijn begint de dag na de ter inzagelegging. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van een beroepschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Beroepschrift’. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Pastoor Koopmanweg 68, plaatsen bouwkeet/opslag op terrein, verzonden 17-08-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u bezwaar maken.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Schoolweg 15, slopen van ruimte t.b.v. creëren van werkruimte;
 • Huisduinerweg 3, saneren asbesthoudende bronnen.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Prins Willem-Alexandersingel, voor huisnummer 89.
 • Gerrit Pietersz Blankmanstraat, het meest zuidwestelijke parkeervak in de parkeerstrook ten noordoosten van huisnummers 108 t/m 158.
 • Boterzwin, het meest noordoostelijke parkeervak in de parkeerstrook voor het hoofdingang van het gebouw Stern.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Ontheffing Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend voor het berijden van een voetgangersgebied met een motorvoertuig:

 • Ter hoogte van Spoorstraat 48 I,  ten behoeve van uw verhuizing op 2-9-2021, logo van Student Verhuizers, verzenddatum 10-8-2021
 • Ter hoogte van Basstraat 29, ten behoeve van uw verhuizing op 24-8-2021, kenteken V-841-NL, verzenddatum 10-8-2021

Ontheffing APV 2019

De burgemeester  heeft de volgende melding klein evenement op grond van artikel 2:25 lid 2 en 3 toegestaan:

 • voor het plaatsen van een springkussen op het veld voor Wierbalg 1943 op 28-8-2021, verzenddatum 19-8-2021

Bij een melding van een klein evenement kan geen bezwaar worden ingediend.

De burgemeester heeft de volgende evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 verleend:

 • Wijziging (extra data) in verleende meerjarige evenementenvergunning voor het mogen houden van kofferbakmarkten op het Loopuytpark op zondagen. Extra data zijn 29-8-2021, 5-9-2021 en 12-9-2021, verzenddatum 6-8-2021
 • Kermisfeest Loopuytpark bij Café Koenen aan Loopuytpark 33, 1787 AD Julianadorp van 20 t/m 23 augustus 2021, verzenddatum 17-8-2021
 • Kermisfeest in tent op het perceel achter café de t'Happerij, Langevliet 56, 1787 BE Julianadorp van 20 t/m 23 augustus 2021, verzenddatum 17-8-2021

Burgemeester en wethouders hebben op grond van artikel 5:18 de volgende standplaatsvergunning verleend:

 • Aan de heer E.A.C. Wissen, De Poel 22, 1132 AK Volendam op de parkeerplaatsen tegenover Beter Bed, Ravelijncenter 33, t/m 16-8-2024 voor de verkoop van vis, verzenddatum 16-8-2021

Verleende Drank- en Horecavergunningen

De burgemeester heeft de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:

 • horecabedrijf Music Bar UpStage, Marsdiepstraat 345, verzenddatum 17-8-2021

De burgemeester heeft de volgende ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet verleend aan:

 • De heer A.A.H. Koenen, Langevliet 24, 1787 BD Julianadorp voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens zijn kermisfeesten op het Loopuytpark van 20 t/m 23 aug. 2021, verzenddatum 17-8-2021

Verleende exploitatievergunning

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend aan:

 • horecabedrijf Music Bar UpStage,, Marsdiepstraat 345,verzenddatum 17-8-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.