Bekendmakingen week 33 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Cornelis Gerritsz Geusstraat 2, het kappen van één boom, ontvangen 09-08-2021;

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Schoolweg 15, het slopen van ruimte t.b.v. het creëren va werkruimte, ontvangen 10-08-2021;
 • Huisduinerweg 3, het verwijderen van asbesthoudende materialen, ontvangen 11-08-2021;
 • Schoenerstraat 62, het verwijderen van asbesthoudende materialen, ontvangen 11-08-2021;
 • Hunzestraat 10, het verwijderen van asbesthoudende materialen, ontvangen 11-08-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Keteldiepstraat 22, plaatsen dakkapel in voordakvlak, verzonden 09-08-2021. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 september 2021.
 • Jan Verfailleweg 622/t.h.v. Mardiepstraat 182B/parkeerplaats Drs. F. Bijlweg 8/Liniepad t.h.v. Sportlaan 56/t.h.v. Drooghe Bol 1017, plaatsen van zes borden, verzonden 10-08-2021. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 22 september 2021.
 • Van Speykstraat 28, optrekken achtergevel en plaatsen dakkapel, verzonden 12-08-2021. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 september 2021.
 • Hector Treubstraat 59, legalisering woning, verzonden 12-08-2021. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 september 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Prins Hendriklaan 89, vervangen pui en vergroten buitenruimte, verzonden 06-08-2021;
 • Prinses Margrietstraat 23, plaatsen dakkapel in voordakvlak, verzonden 06-08-2021;
 • Langevliet 32A, plaatsen dakopbouw en vervangen dak, verzonden 10-08-2021;
 • Pluto 150, plaatsen aanlegsteiger bij woning, verzonden 11-08-2021;
 • Eendrachtstraat 2, verplaatsen tiny house, verzonden 12-08-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

Het Nieuwe Werk, slopen bestaande kadeconstructie;

 • Saturnus 22, slopen bijgebouw bij woning;
 • Jonkheer Jacob van Veenstraat 85, verwijderen van asbesthoudende materialen;
 • Flevostraat 2 t/m 76 (even), Reggestraat 2 t/m 76 (even), Grebbestraat 2 t/m 76 (even), Peelstraat 2 t/m 76 (even) en IJsselmeerstraat 1 t/m 63 (oneven), slopen schuiframen postkasten en panelen bij woningen.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Hendrik Baskeweg, 5e vak westelijk van de entree tot gebouw 157-311.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover leest u in het vaste kader aan het begin van deze Openbare Kennisgevingen onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Openbare kennisgeving NV Port of Den Helder

Aanwijzing Haven Ontvangst Voorziening (Aanwijzing HOV)

Naar aanleiding van het verzoek van Maritime Shipcleaning Rotterdam BV d.d. 19 mei 2021, om HOV-aanwijzing voor het mogen inzamelen van afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart in de haven van Den Helder, is NV Port of Den Helder bereid om aan dit verzoek tegemoet te komen. Op dit verzoek is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Hoofdstuk 3, Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Met inachtneming van het vorenstaande heeft de concept-beschikking inzake de HOV-aanwijzing van Maritime Shipcleaning Rotterdam BV  van 25 juni 2021 tot 6 augustus 2021 ter inzage gelegen. Op deze concept-beschikking zijn geen zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan heeft de directeur van Port of Den Helder besloten met ingang van 1 september 2021 de HOV-aanwijzing te verlenen. Tegen deze definitieve beschikking kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze publicatie (tot 6 oktober 2021) schriftelijk bezwaar indienen bij de directeur NV Port of Den Helder. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met mevrouw A. van Santen van Port of Den Helder, telefoon 0223–618481.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Den Helder, 22 augustus 2021

NV Port of Den Helder
J.F. Bolderheij
Algemeen Directeur