Bekendmakingen week 32, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Vogelzand 2136, dichtzetten en betrekken balkon bij woning, ontvangen 04-08-2021;
 • Narcisstraat 13E, plaatsen aanbouw zijkant woning, ontvangen 01-08-2021;
 • Vogelzand 2507, het kappen van een boom, ontvangen 02-08-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Bremstraat 153, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 03-08-2021;
 • Olivier van Noortstraat 35, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 03-08-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvraag:

 • Kortevliet 3, oprichten van een bedrijfsruimte met bedrijfswoning.

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Check www.denhelder.nl/coronavirus voor de meest recente berichtgeving en openingstijden. Balies Klantcontactcentrum zijn alleen open voor spoed.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten en bent u belanghebbende, dan kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Gaat het om een omgevingsvergunning dan geldt dat voor iedereen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt ook telefonisch reageren door contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Lichtbaaklaan 1, verlengen en plaatsen van verdieping op garage, verzonden 30-07-2021. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 september 2021.
 • De Keizerskroon 63, plaatsen barrelsauna bij recreatiewoning, verzonden 30-07-2021. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 14 september 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Het Nieuwe Diep 8 (14B37, gebouw 10), brandveilig gebruiken gebouw, verzonden 30-07-2021;
 • Kerkgracht 49, plaatsen van zonnepanelen, verzonden 02-08-2021;
 • Merwedestraat 27, plaatsen dakkapel voor- en achterdakvlak, verzonden 02-08-2021;
 • Mastenmakersweg (Kooypunt), wijziging eerder verleende vergunning zonnepark, verzonden 03-08-2021;
 • Prins Willem-Alexandersingel 146, plaatsen zonnepanelen op dak, verzonden 03-08-2021;
 • Prins Willem-Alexandersingel 149, plaatsen dakkapel in voordakvlak, verzonden 03-08-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Kruiszwin 2245 t/m 2251, vervangen bestaande schuttingen, verzonden 02-08-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Olivier van Noortstraat 35, slopen asbesthoudende materialen;
 • Bremlaan 153; slopen asbesthoudende standleiding toilet.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeer-plaats komt op het wegdek van de:

 • Prins Hendriklaan, op het parkeerterrein ten westen van Prins Hendriklaan 67 t/m 113, het tweede meest rechter parkeervak in de zuidelijke parkeerstrook.
 • Prins Hendriklaan, op het parkeerterrein ten westen van Prins Hendriklaan 67 t/m 113, het derde meest rechter parkeervak in de zuidelijke parkeerstrook.

Dit betreft een verplaatsing van de bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen in verband met aanstaande ontwikkelingen in de Prins Hendriklaan.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een algemene gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Prins Hendriklaan, op het parkeerterrein ten westen van Prins Hendriklaan 67 t/m 113, het meest rechter parkeervak in de zuidelijke parkeerstrook.

Dit betreft een verplaatsing van de bestaande algemene gehandicaptenparkeerplaats in verband met aanstaande ontwikkelingen in de Prins Hendriklaan.

Een algemene gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • ontheffing voor 14 nieuwe bedrijfsvoertuigen van de Gemeente Den Helder voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van de gemeente van 3-8-2021 t/m 3-8-2026, verzenddatum 3-8-2021
 • ontheffing voor het berijden van het voetgangersgebied in het (winkel) centrumgebied van 3-8-2021 t/m 3-8-2026, met een elektrische driewielfiets tbv een handicap, verzenddatum 3-8-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 3-8-2021 tot 27-2-2023; motorvoertuig met kenteken TX-890-X; verzenddatum 3-8-2021
 • toegang strandopgang Julianadorp; 13-8-2021 t/m 20-8-2021; motorvoertuig met kenteken H-160-FK; verzenddatum 5-8-2021
 • (vernieuwde) ontheffing rijden in Mariëndal i.v.m. evenement Stadscamping van 10 t/m 18 aug 2021; motorvoertuigen met kenteken 21-LGL-7, 40-VD-JV, 62-SR-BS, 69-SVX-6, Bestelbus met logo van Boels verhuur B.V., verzenddatum 5-8-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 5-8-2021 tot 4-8-2023; motorvoertuig met kenteken 26-NFS-9, verzenddatum 5-8-2021

Ontheffing APV 2019

De Burgemeester  heeft de volgende melding klein evenement op grond van artikel 2:25 lid 2 en 3 toegestaan:

 • aan ATV Texelstroom voor het houden van Open Dagen op 14 en 15 augustus 2021 bij de ATV aan de Texelstroomlaan 3, verzenddatum 3-8-2021
 • voor het houden van een straatfeest en het plaatsen van een springkussen in de Erasmusstraat op 8-8-2021, verzenddatum 3-8-2021
 • aan Team Sportservice voor het houden van het evenement Be Active Night op Willemsoord op  20-9-2021, verzenddatum 4-8-2021
 • aan Rugbyclub Den Helder voor het houden van een jeugdkamp en overnachten in tenten op het rugbyveld op 20 en 21 augustus 2021, verzenddatum 4-8-2021

Bij een melding van een klein evenement kan geen bezwaar worden ingediend.

De Burgemeester heeft de volgende vergunning op grond van artikel 2:25 verleend:

 • evenementenvergunning aan Buurthuis de Viskom voor het mogen houden van de Visbuurt Feestweek van 11 t/m 15 augustus 2021, verzenddatum 24-7-2021
 • evenementenvergunning aan de Culturele Vereniging Julianadorp Vooruit voor het mogen houden van de Kermis Julianadorp op parkeerterrein bij winkelcentrum de Riepel van 20 t/m 23 augustus 2021,verzenddatum 30-7-2021
 • evenementenvergunning aan Be Tough voor het mogen houden van de Zwemtocht Den Helder-Texel op 21-8-2021 of (tweede poging) 4-9-2021, verzenddatum 30-7-2021
 • evenementenvergunning aan St. Tour de Lasalle voor het mogen houden van de Tour de Lasalle van 26 t/m 29 augustus 2021, verzenddatum 4-8-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.