Bekendmakingen week 31, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Jan Verfailleweg 630, uitbreiden terras ‘de beachclub’, ontvangen 26-07-2021;
 • Prins Clauslaan 41, plaatsen berging en overkapping, ontvangen 25-07-2021;
 • Jan in ’t Veltstraat 22, plaatsen kapconstructie, ontvangen 26-07-2021;
 • Landbouwstraat 31A, bouwen woning, ontvangen 27-07-2021;
 • Nieuweweg 22, uitbreiding minicamping, ontvangen 26-07-2021;
 • Schoolweg 33, bouwen inpandige loshof winkelcentrum, ontvangen 27-07-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Linieweg 23B, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 26-07-2021;
 • Waalstraat 24, verwijderen van asbesthoudend dak, ontvangen 24-7-2021;
 • Flevostraat 2, slopen en verwijderen van asbesthoudende materialen, ontvangen 23-7-2021;
 • Duinweg 46, slopen woning en schuur, ontvangen 28-07-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Van Kinsbergenbrug, vervangen brugdek. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 september 2021.
 • Badhuisstraat 68, oprichten bijgebouw/berging. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 september 2021.
 • Ambachtsweg 33, plaatsen brandstoftank en opslagcontainer. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 september 2021.
 • Mastenmakersweg, plaatsen twee containers, trafogebouw en camerasystemen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 september 2021.
 • Het Nieuwe Diep 8, brandveilig gebruik gebouw. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 september 2021.
 • Ambonstraat 7, dakkapel voordakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 10 september 2021.
 • Prins Willem-Alexandersingel 149, dakkapel voordakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 september 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Wierbalg 1134, plaatsen dakkapel achterdakvlak, verzonden 26-07-2021;
 • Narcisstraat 17, dakkapel achterdakvlak woning, verzonden 27-07-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Buiten behandeling gelaten aanvragen

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Ambachtsweg 6 C en Nijverheidsweg 2 AJ, uitbreiden activiteiten t.b.v. auto-onderhoud en autodemontage, verzonden 29-07-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Het nieuwe Diep 8, slopen vloer/dak;
 • Flevostraat 2 t/m 76, Reggestraat 2 t/m 76, Grebbestraat 2 t/m 76, Peelstraat 2 t/m 76, verwijderen asbesthoudende materialen.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Elektrisch laadpunt

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van de:

 • Jan Hargenstraat, het meest noordelijke parkeervak in de parkeerstrook voor huisnummer 3.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Ontheffing verkeersregels/verkeerstekens

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeertekens 1990 verleend:

 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 27-7-2021 t/m 27-7-2026; motorvoertuigen met kenteken JK-154-K en JK-426-F; verzenddatum 27-7-202;
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 7-8-2021 t/m 23-8-2021; motorvoertuigen met kenteken 76-HL-GK; verzenddatum 27-7-2021;
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 27-7-2021 tot 21-7-2026; motorvoertuigen met kenteken SR-496-X; verzenddatum 27-7-2021.

Ontheffing APV 2019

De burgemeester  heeft de volgende ontheffingen op grond van artikel 4:6, lid 2 verleend:

 • ontheffing APV geluid; Saluutschoten op 8 en 9 sept 2021 vanaf een schip gelegen bij steiger 22 en 23 op de Nieuwe Haven t.g.v. Commando overdracht, verzenddatum 27-7-2021
 • ontheffing APV geluid; Voor het aan- en afvoeren van supermarkt (winkel)inrichting met vrachtwagens op 7-10-2021 van 06.00-22.00 uur. Locatie : Schoolweg 15, 1787 AV Julianadorp, verzenddatum 27-7-2021.

De burgemeester heeft de volgende vergunning op grond van artikel 2:25 verleend:

 • evenementenvergunning aan SV  Noordkop voor het mogen houden van de Overlevingsloop op 25 augustus 2021 op het strand en in duinen nabij strandopgang De Zandloper.

Verleende exploitatievergunningen

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:

 • horecabedrijf Eethuis Cabana, Duinroosstraat 2A, 1783 GK Den Helder, verzenddatum 23-7-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.