Bekendmakingen week 28, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • ter hoogte van Pastoor Koopmanweg 68 (perceel H4574), plaatsen bouwkeet/opslag voor twee jaar op terrein, ontvangen 30-06-2021;
 • Ter hoogte van Van der Sterrweg 10A tot en met 10H en 10J,     oprichten complex voor kleinschalige bedrijfs-/opslagruimten, plaatsen erfafscheiding en reclame en aanleggen in-/uitrit, ontvangen 30-06-2021;
 • Prins Willem-Alexandersingel 146, plaatsen zonnepanelen op hellend dak woning, ontvangen 30-06-2021;
 • In het openbaar groen aan Het Nieuwland aan de achterzijde van de Dollardlaan, kappen abeel, ontvangen 01-07-2021;
 • In het openbaar groen t.h.v. Willem van Alcmadestraat 76, kappen twee elzen, ontvangen 01-07-2021;
 • Ter hoogte van Fazantenstraat 17, kappen iep, ontvangen 01-07-2021;
 • Prins Hendriklaan 59, renoveren en herontwikkelen pand naar kantoor met twee bovenwoningen, ontvangen 02-07-2021;
 • Nieuweweg 4, brandveilig gebruik pand, ontvangen 05-07-2021;
 • Crocusstraat 52, optrekken achtergevel woning, ontvangen 05-07-2021;
 • Hector Treubstraat 80 t/m 106 (even),     brandveilig gebruik dertien appartementen en steunpunt, ontvangen 06-07-2021;
 • Jupiter 40, plaatsen dakkapel in voor- en achterdakvlak woning, ontvangen 06-07-2021;
 • Eendrachtstraat 2, verplaatsen tiny house, ontvangen 06-07-2021;
 • Spoorstraat 54, renoveren voorgevel pand, ontvangen 08-07-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Koningstraat 22 en 22A, slopen pand, ontvangen 02-07-2021;
 • Spoorstraat 23, verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk slopen pand, ontvangen 05-07-2021;
 • Het Nieuwe Diep 8 (14B37), gedeeltelijk slopen gebouw 001, ontvangen 06-07-2021;

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Boterzwin 3225, plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 18 augustus 2021.
 • Stakman Bossestraat 52, plaatsen buitenmeterkast aan voorgevel woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 23 augustus 2021;
 • Kievitstraat 2, plaatsen reclame aan gevel pand. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 augustus 2021;
 • Strandslag Huisduinen (perceel F1694) geasfalteerde duin t.h.v. de Grafelijkheidsweg, egaliseren en aanleggen verhardingen t.b.v. verkeersveilig en beheersvriendelijk pad. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 24 augustus 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Het Nieuwe Diep 23, 24 en 25, vervangen dakpannen bij monumentale pand ’t Staetenhuys, verzonden 05-07-2021;
 • Doorzwin 2710, uitbreiden woning door plaatsen nieuwe kapconstructie, verzonden 06-07-2021;
 • Spoorstraat 9A, legaliseren gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor plaatsen reclame aan gevel pand, verzonden 06-07-2021;
 • Wezenstraat 68, wijzigen maatschappelijke bestemming naar bestemmingen maatschappelijk en wonen t.b.v. oprichten maximaal twee woningen, verzonden 06-07-2021;
 • Saturnus 22, plaatsen aanbouw aan voorgevel woning, verzonden 07-07-2021;
 • Middelzand 3217, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 07-07-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgestelde inwerkingtreding uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning verleend:

 • Willemsoord 66 en 72, transformeren gebouwen 66 (rijksmonument) en 72 naar een gemeentehuis, wijzigen rijksmonument (gebouw 66), gedeeltelijk slopen in rijksbeschermd stadsgezicht (gebouw 66 en 72) en aanleggen kabels, verzonden 7 juli 2021 (zienswijzen ingediend).

De stukken van dit besluit liggen vanaf 19 juli 2021 gedurende de beroepstermijn (6 weken) ter inzage. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223. U kunt de stukken ook downloaden: Omgevingsvergunning Willemsoord 66 en 72 (zip-bestand, 172MB).

Beroepschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u rechtstreeks een beroepschrift indienen. Het beroepstermijn begint de dag na de ter inzagelegging. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Noord Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.  Voor het starten van uw procedure bij de rechtbank zijn kosten verbonden (griffierechten). De hoogte ervan varieert.

In het beroepschrift moet het volgende staan:

 • uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • de reden waarom u bezwaar maakt;
 • de datum en uw handtekening.

U kunt een beroepschrift ook digitaal indienen via de website rechtspraak.nl

Hiervoor is een digitale handtekening (DigiD) vereist.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift of beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht (uitzonderingen daargelaten). Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen (sector Bestuur, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Hieraan zijn kosten (griffierechten) verbonden. De voorzieningenrechter bepaalt of onmiddellijke spoed, gelet op de belangen van betrokkenen, het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

Buiten behandeling gelaten aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten:

 • Landbouwstraat 12, wijzigen dakkapel in achterdakvlak woning, verzonden 05-07-2021;
 • Van Hogendorpstraat 68, beroep aan huis inclusief verbouwen woning, verzonden 05-07-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Elektrisch Laadpunt

Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van de:

 • Kanostraat, het meest noordwestelijke parkeervak in de parkeerstrook ten noordwesten van huisnummer 15.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Verkeersbesluit 30km-zone Kruiszwin

De wijk Kruiszwin is voor een gedeelte een 30km-zone, en heeft voor een gedeelte een 50km-regiem. Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid wordt de gehele wijk Kruiszwin aangewezen als een 30km-zone.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • ontheffing rijden in Hoogstraat van 16-7-2021 t/m 24-7-2021 motorvoertuig kenteken 8-TVL-72; verzenddatum 2-7-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 6-7-2021 tot 16-6-2026; motorvoertuig kenteken 1-XNZ-97; verzenddatum 6-7-2021
 • toegang strandopgang De Zandloper; geldig op 28-8-2021; motorvoertuig kenteken 19-BS-RP; verzenddatum 6-7-2021
 • toegang strandopgang De Zandloper; 6-7-2021 tot 6-7-2026; motorvoertuigen kenteken VGL-63-L en TT-002-V; verzenddatum 6-7-2021

Ontheffing APV 2019

De Burgemeester  heeft de volgende vergunningen op grond van artikel 2.25 verleend:

 • Evenementenvergunning voor Rabobank Gameday in gebouw 39 op Willemsoord aan Citymarketing Den Helder, verzenddatum 2-7-2021
 • Meerjarige evenementenvergunning voor Live Muziek op Breewaterplein aan Horeca Breewaterplein Den Helder, verzenddatum 7-7-2021

Verleende exploitatievergunningen

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:

 • Wijziging leidinggevende; horecabedrijf Diverzo Café, Beatrixstraat 23, 1781EM in Den Helder, verzenddatum 6-7-2021
 • Horecabedrijf Paviljoen van Toen, Borneolaan 1, 1782 DM in Den Helder, verzenddatum 6-7-2021

Verleende Drank- en Horecavergunningen

 • Wijziging leidinggevende; horecabedrijf Diverzo Café, Beatrixstraat 23, 1781 EM in Den Helder, Verzenddatum 6-7-2021
 • Horecabedrijf Paviljoen van Toen, Borneolaan 1, 1782 DM Den Helder, verzenddatum 21-5-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen

De burgemeester en wethouders hebben op 6 juli 2021 het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vastgesteld. In dit besluit wordt geregeld dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen per 1 januari 2022, te anticiperen op deze wet,  door via dit besluit een wettelijke grondslag te bieden om al eerder dan 1 januari 2022 gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders en hun toeslagpartner kwijt te schelden voor zover zij onder de werking van deze wet vallen.

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het elektronisch Gemeenteblad. De bekendmaking van het besluit in het elektronisch Gemeenteblad kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl en is tevens terug te vinden op www.overheid.nl