Bekendmakingen week 27, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Jan Bijlstraat 26,  realiseren dakkapel in het voordakvlak van de woning, ontvangen 25-06-2021;
 • Willemsoord 39, tijdelijk afwijken gebruik pand, plaatsen vaste deuren bij aantal doorgangen in pand, ontvangen 25-06-2021;
 • Stakman Bossestraat 11 en 13, aanleggen in-/uitrit bij woningen, ontvangen 25-06-2021;
 • Marsdiepstraat 297, plaatsen reclame aan pand, ontvangen 28-06-2021;
 • Folkert Lambertstraat 15, oprichten berging bij woning, ontvangen 28-06-2021;
 • Ter hoogte van Duindreef 1 (perceel H4887), plaatsen brug, ontvangen 28-06-2021;
 • Gelegen tussen voormalig motorcrossterrein en vliegveld De Kooy (perceel C10517 en C14027), realiseren tijdelijk zonnepark voor vijfentwintig jaar, ontvangen 28-06-2021;
 • Prinses Margrietstraat 23, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 28-06-2021;
 • Willemsoord (percelen D6277, D6300, D6185, D6183 en D6186), uitvoeren handelingen met gevolgen voor monumentale maritiem water rondom locatie en slopen beschermd stads- of dorpsgezicht door vervangen vlotjessteiger door brug, aansluiten en aanpassen kades en aanleggen functionele aansluiting tot aan oversteek van N250, ontvangen 28-06-2021;
 • Middelzand 3217, plaatsen dakkapel in voordakvlak van woning, ontvangen 29-06-2021;
 • Doorzwin 4229, vervangen schutting bij woning, ontvangen 29-06-2021;
 • Polderweg 92 en Cronjéstraat 42 en 44, wijzigen bestemming van winkel naar woning en legaliseren woonruimte op eerste verdieping, ontvangen 29-06-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Jonkheer Jacob van Veenstraat 85, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 25-06-2021;
 • Willemsoord (perceel D6277), slopen vlotjesbrug, ontvangen 28-06-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Langs de kade van Het Nieuwe Werk t.h.v. 83 t/m 115, maken nieuwe combiwand kadeconstructie. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 9 augustus 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Ereprijs 40, oprichten recreatiewoning, verzonden 28-06-2021;
 • Het Nieuwe Diep 8 (14B37), aanbrengen brandveiligheidsmaateregelen en wijzigen rijksmonument gebouw 001, verzonden 30-06-2021;
 • Drooghe Bol 1035, vervangen bestaande handelsreclame aan pand, verzonden 28-06-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Buiten behandeling gelaten aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten:

 • Schoolweg 78 en 78A, verbouwen woning, verzonden 29-06-2021;
 • Tegenover Kruiszwin 2305, aanbrengen rioolgemaal inclusief persleiding, verzonden 29-06-2021;
 • Folkert Lambertsstraat 15, oprichten berging bij woning, verzonden 01-07-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Bassingracht 33, verwijderen deel platte dak begane grond t.b.v. creëren tuin;
 • Kerkgracht 14, verwijderen golfplaten schuurdak;
 • Schrijnwerkersweg 18, sloop kantoordeel;
 • Schoolweg 15 ombouwen supermarkt;
 • Spoorstraat 140, verwijderen asbesthoudende plafondbeplating in ms en Is ruimte;
 • Graaf Willem II straat 204, verwijderen resten asbesthoudend zeil en verontreiniging gang en entree;
 • Eemstraat 28, verwijderen asbesthoudende riolering en restanten leiding in kruipruimte;
 • Fregatstraat 1-35, verwijderen asbesthoudend buismateriaal onder voormalig trappenhuis;
 • Bernhardplein 16, gedeeltelijk verwijderen asbesthoudend plaatmateriaal voorzijde restaurant (bij hoofdingang);
 • Dijkschouwerslaan 58, verwijderen asbesthoudende standleiding toilet en keuken;
 • Koningstraat 70, verwijderen asbesthoudende plaatmateriaal onder trap begane grond en keuken 1e verdieping;
 • Beatrixstraat 3 t/m 5, verwijderen extra aangetroffen asbesthoudende toepassingen, plaatmateriaal en kit.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Elektrisch Laadpunt

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van de:

 • Fregatstraat, het meest noordoostelijke parkeervak in de parkeerstrook rechts van huisnummers 168 t/m 178
 • Prinses Arianehof, het meest noordelijke parkeervak in de parkeerstrook ten noordwesten van huisnummer 9
 • Industrieweg, het meest noordelijke parkeervak in de parkeerstrook ten noordoosten van nummer 6

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • ontheffing rijden in Timorpark op 26-6-2021 motorvoertuig kenteken 03-SFF-5 en SK-570-L ; verzenddatum 25-6-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Huisduinen; 14-9-2021 en 15-9-2021; motorvoertuigen kenteken 07-DMG-3 - 27-DMG-6 - 53-DMH-9 - 83-DMV-4 - 01-DMD-4 en 33-DMV-5; verzenddatum 29-6-2021

Ontheffing APV 2019

De Burgemeester  heeft de volgende vergunningen op grond van artikel 2.25 verleend:

 • Meerjarige evenementenvergunning voor 2021, 2022 en 2022 voor kofferbakmarkten Loopuytpark aan de heer E. van der Pol , verzenddatum 24-6-2021
 • Meerjarige evenementenvergunning voor 2021, 2022 en 2023 voor kofferbakmarkten parkeerterrein Donkere Duinen aan Flip Kos markten/Ed van der Pol, verzenddatum 25-6-2021
 • Meerjarige evenementenvergunning voor 2021, 2022 en 2023 voor Juttersmarkten in de binnenstad van Den Helder aan HOB, verzenddatum 25-6-2021
 • Meerjarige evenementenvergunning voor 2021, 2022 en 2023 voor kofferbakmarkten parkeerterrein Callantsogervaart/Zanddijk aan E.A. van der Pol, verzenddatum 29-6-2021
 • Evenementenvergunning voor kofferbakmarkten parkeerterrein bij Hotel Den Helder aan Flip Kos Markten, verzenddatum 29-6-2021
 • Evenementenvergunning voor Live muziek op terras T’Happerij, Langevliet 56, J’dorp aan De T’Happerij, verzenddatum 29-6-2021

De burgemeester  heeft op grond van artikel 2.25 toestemming verleend na melding klein evenement:

 • Toestemming na melden evenement Zomeravondcabaret op Willemsoord aan Schouwburg de Kampanje, verzenddatum 30-6-2021
 • Toestemming na melden evenement Open Repetitiedag aan St. Triade, verzenddatum 30-6-2021
 • Toestemming na melden evenement Cosmic Guidance in Openluchttheater De Helderse Vallei, verzenddatum 30-6-2021

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing van artikel 4.6 verleend:

 • Ontheffing geluid aan Stichting Erfgoed te Huisduinen voor schieten met saluutkanon; geldig op 3-7-2021; verzenddatum 25-6-2021

Verleende exploitatievergunningen

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend:

 • horecabedrijf Milly Sushi, Weststraat 107, 1781 BZ Den Helder, 1781 AS Den Helder, verzenddatum 28-6-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.