Bekendmakingen week 26, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Op de parkeerplaats aan de overzijde van Jan Verfailleweg 622, bij winkelcentrum Marsdiepstraat ter hoogte van Marsdiepstraat 182B, bij de parkeerplaats ter hoogte van Drs. F. Bijlweg 8, bij het Liniepad ter hoogte van Sportlaan 56, bij winkelcentrum Dorperweert ter hoogte van Drooghe Bol 1017, tijdelijk plaatsen zes borden om zwerfafval te voorkomen, ontvangen 16-06-2021;
 • Ter hoogte van Pluto 150, plaatsen aanlegsteiger bij woning, ontvangen 17-06-2021;
 • In het openbaar groen tegenover Andromeda 44 tot en met 63 aan de Ravelijnweg (abeel), in het Rehorstpark aan de achterzijde van de flat Graaf Willem II straat 114 tot en met 136 (even) (iep), in Quelderduijn aan de Schootenweg (es), ter hoogte van de Van Westerholtlaan 3 (wilg), aan de Torplaan ter hoogte van Jacob Houtinghstraat 3 (es), kappen twee essen, een abeel, een iep en een wilg, ontvangen 17-06-2021;
 • Ambachtsweg 6C en Nijverheidsweg 2AJ, uitbreiden activiteiten op terrein met werkzaamheden t.b.v. auto onderhoud en autodemontage, ontvangen 17-06-2021;
 • Wezenstraat 68, wijzigen bestemming naar maatschappelijk en wonen t.b.v. oprichten twee woningen, ontvangen 17-06-2021;
 • Schoolweg 15, vervangen huidige condensors voor gaskoeler en plaatsen reclame aan pand, ontvangen 17-06-2021;
 • Vijzelstraat 78, plaatsen nieuwe kapconstructie op woning, ontvangen 21-06-2021;
 • Aan Huisduinerweg (perceel B1629), oprichten tijdelijke schuilstal op terrein, ontvangen 22-06-2021;
 • Middenvliet 23B, uitbreiden van geplaatste kapberg bij woning, ontvangen 23-06-2021;
 • Diverse locaties in Kruiszwin 1 en 2 (perceel N6668, N5003 en N6574), kappen vijf bomen, openbreken bestaande asfaltverharding en aanleggen elementverharding, opbreken riolering en aanleggen riolering en drainage, ontvangen 23-06-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Bernhardplein 16, verwijderen asbesthoudende materialen uit pand, ontvangen 17-06-2021;
 • Graaf Willem II straat 204, verwijderen asbesthouden materialen uit woning, ontvangen 17-06-2021;
 • Schoolweg 15, gedeeltelijk slopen inrichting pand, ontvangen 17-06-2021;
 • Fregatstraat 1 t/m 71 (oneven) , verwijderen asbesthoudende materialen uit portiekflat, ontvangen 21-06-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvraag:

 • Middenvliet 13, oprichten bedrijfswoning.

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 juli gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Kijk op www.denhelder.nl/coronavirus voor de meest recente berichtgeving en openingstijden. Balies klantcontactcentrum alleen open voor spoed.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten en bent u belanghebbende, dan kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Gaat het om een omgevingsvergunning dan geldt dat voor iedereen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt ook telefonisch reageren door contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Kerkgracht 49, herindelen monumentale kerk, wijzigen functie naar wonen, plaatsen zonnepanelen en uitvoeren onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 augustus 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Biesbosstraat 23, plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, verzonden 21-06-2021;
 • Badhuisstraat 120 en 122, renoveren en isoleren dak woningen en plaatsen dakvensters in dakvlak, verzonden 21-06-2021;
 • Zuidstraat 49 en 50, samenvoegen twee woningen tot één woning en wijzigen voorgevel, verzonden 21-06-2021;
 • Jan Theunisz Kampstraat 4, vervangen raamkozijn en plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning, verzonden 21-06-2021;
 • Martinus van der Hamstraat 17, verhogen dak woning, verzonden 23-06-2021;
 • Molenstraat 52, realiseren dakopbouw op woning, verzonden 25-06-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Rectificatie

In de openbare kennisgevingen van 11 juni 2021 er bij de verleende omgevingsvergunningen een fout gemaakt bij de omschrijving bij het adres Reigerstraat 40. De juiste omschrijving moet zijn  uitbreiden woning aan achterzijde en plaatsen dakkapellen aan voor- en achterzijde.

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunning verleend:

 • Nieuweweg 35, oprichten woning met bijgebouw en afwijken bestemmingsplan, verzonden 22-06-2021 (geen zienswijze).

De stukken van deze besluiten liggen vanaf 5 juli gedurende de beroepstermijn (6 weken) ter inzage. Voor het inzien van een dossier dat ter inzage ligt moet er een afspraak bij het Klantcontactcentrum worden gemaakt, telefoon 14 0223. Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u rechtstreeks een beroepschrift indienen. Het beroepstermijn begint de dag na de ter inzagelegging.

Buiten behandeling gelaten aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten:

 • Marsdiepstraat 297, plaatsen reclame aan luifel pand, verzonden 15-06-2021;
 • Achterbinnenhaven 52, verbouwen berging naar woning, verzonden 22-06-2021;
 • Wezenstraat 68, wijzigen bestemming van maatschappelijk naar wonen t.b.v. realiseren maximaal twee woningen, verzonden 17-06-2021;
 • Oostoeverweg 30A, aanbouwen loods aan bestaande loodsen op terrein, verzonden 21-06-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Wet Basisregistratie Personen

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer correct in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college heeft daarom besloten de persoonslijsten van deze personen ambtshalve op te schorten met als reden dat hun verblijfplaats onbekend is. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen. De persoonsgegevens van deze personen zullen worden opgenomen in het landelijke Register Niet-Ingezetenen (RNI).

Het gaat om de volgende personen:

 • E. Michakou, geboren op 04-03-1973 (verzenddatum 03-06-2021)
 • M. Rodriguea Lopez, geboren op 12-01-1984 (verzenddatum 03-06-2021)
 • A.D. Bogacka, geboren op 19-06-1987 (verzenddatum 22-06-2021)
 • A. Zakiewicz, geboren op 03-05-2008 (verzenddatum 22-06-2021)
 • W. Szelemej, geboren op 19-05-2004 (verzenddatum 22-06-2021)
 • S.B. Widuto, geboren op 25-02-2014 (verzenddatum 22-06-2021)
 • S. Widuto, geboren op 28-04-1980 (verzenddatum 22-06-2021)

Bezwaar

Per brief is het besluit aan de betrokken personen bekend gemaakt. Zij kunnen tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwaartermijn van twee weken is ingegaan de dag na verzending van de brieven

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • algemene ontheffing aan Schouwstra Civiel voor uitvoeren inmeten riolering; 24-6-2021 t/m 9-7-2021, motorvoertuig V-530-FJ; verzenddatum 23-6-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp.; 22-6-2021 tot 12-2-2024; motorvoertuig kenteken J-674-NN; verzenddatum 22-6-2021
 • toegang strandopgangen De Zandloper en Julianadorp.; 22-6-2021 tot 22-6-2026; motorvoertuigen kenteken VH-100-G, V-051-HJ, V-600-HL, V-395-PB en V-397-PB; verzenddatum 22-6-2021
 • toegang strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper; Julianadorp; 21-6-2021; motorvoertuig kenteken 73-BLZ-3; verzenddatum 17-6-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp.; 22-6-2021 tot 9-3-2026; motorvoertuig kenteken G-467-RZ; verzenddatum 22-6-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp.; 22-6-2021 tot 9-6-2026; motorvoertuig kenteken 28-ZBB-3; verzenddatum 22-6-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp.; 3-9-2021 t/m 6-9-2021;; motorvoertuig kenteken 99-GNP-2; verzenddatum 22-6-2021

Ontheffing APV 2019

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing van artikel 2.10 verleend:

 • Citymarketing; aanbrengen 3D Street Art tekening op trottoir van de Keizersbrug van 14-7-2021 t/m 19-7-2021; verzenddatum 23-6-2021
 • De Burgemeester  heeft de volgende ontheffing van artikel 2.25 verleend:
 • Evenementenvergunning voor Zomerkermis op Willemsoord van 2-7-2021 t/m 11-7-2021 aan Stichting Kermispromotie, verzenddatum 22-6-2021
 • Evenementenvergunning voor Zee van Tijd-strandloop op 7-7-2021 aan SV Noordkop, verzenddatum 24-6-2021
 • Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing van artikel 5.18 verleend:
 • Wijziging standplaatsvergunning (nieuwe locatie) aan mevrouw T.B.O. Vu-Hoang; verkoop Vietnamese snacks op het trottoir naast de uitgang van LeenBakker; geldig t/m 31-12-2021; verzenddatum 23-6-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.