Bekendmakingen week 25, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • In het openbaar groen op de hoek Hortensiastraat/Ribesstraat  2, kappen wilg, ontvangen 10-06-2021;
 • In het openbaar groen aan de achterzijde van Flevostraat 128, kappen twee wilgen, ontvangen 10-06-2021;
 • Bij de parkeerplaats aan de Treilerstraat, kappen es, ontvangen 10-06-2021;
 • In het openbaar groen tegenover Texelstroomlaan 1, kappen populier, ontvangen 10-06-2021;
 • In het Timorpark, kappen esdoorn, ontvangen 10-06-2021;
 • Badhuisstraat 68, oprichten bijgebouw/berging bij woning, ontvangen 14-06-2021;
 • Keteldiepstraat 22, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 16-06-2021.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Wierbalg 1134, uitbreiden woning op eerste verdieping en plaatsen dakkapel in dakvlak tweede verdieping. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 augustus 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Wierbalg 1946, recht optrekken achtergevel eerste verdieping, plaatsen lichtstraat en plaatsen uitbouw aan achterzijde woning, verzonden 17-06-2021;
 • Ter hoogte van Kortevliet 40, kappen es, verzonden 14-06-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Duinweg 1A, plaatsen aanbouw aan woning, verzonden 10-06-2021.

Vergunningsvrije aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Prinses Irenestraat 9, plaatsen carport bij woning, verzonden 14-06-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover leest u onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Bekendmaking Wet geluidhinder

De bekendmakingen Ontwerp Saneringsprogramma Geluid vindt u op www.denhelder.nl/geluidsanering.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Graaf Willem II straat, voor huisnummer 211.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Elektrisch Laadpunt

Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van het:

 • Commandeursplein, 3e parkeervak vanaf de kruising Hendrik Baskeweg.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang strandopgang De Zandloper; 15-6-2021 tot 15-6-2026; motorvoertuig kenteken VBX-34-L; verzenddatum 15-6-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 15-6-2021 tot 9-2-2024; motorvoertuig kenteken 90-XJ-LX; verzenddatum 15-6-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Vaststelling bestemmingsplan “Halter Bellevue en stadspark 2021” ex artikel 3.8 Wro.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat het bestemmingsplan “Halter Bellevue en stadspark 2021” door de gemeenteraad op 14 juni 2021 ongewijzigd vastgesteld is.

Begrenzing plangebied en doel

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Spoorstraat (zuidzijde), Polderweg (westzijde) en Prins Hendriklaan (noordzijde/oostzijde). Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van 37 wooneenheden, winkels, parkeergelegenheid en een stadspark. Hiermee wordt invulling gegeven aan de locatie, welke vrijgekomen is na verplaatsing van de schouwburg.

Termijn beroep

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf maandag 28 juni 2021. Dit is tevens de beroepstermijn.

Inzien bestemmingsplan

Het bestemmingsplan, raadsbesluit en de hierbij behorende stukken, zijn als volgt in te zien:

 • via www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het planidentificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0400.214BPHalterBel2021-VST1
 • via de gemeentelijke website kunt u het bestemmingsplan bekijken in PDF-vorm.
 • een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het Stadhuis aan de Kerkgracht 1. Van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

Instellen beroep

Tegen het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan kan schriftelijk beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er kan in beroep worden gegaan door:

 • zij die wel een zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit en wel belanghebbende zijn;
 • zij die wel een zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit en geen belanghebbende zijn (hierbij moet rekening worden gehouden met het relativiteitsvereiste);
 • zij die geen zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit en wel belanghebbende zijn;
 • zij die verschoonbaar geen zienswijze ingediend hebben tegen het ontwerpbesluit.

Tijdens de beroepstermijn (termijn van terinzagelegging) kunt u een beroepschrift sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van dit besluit zetten. Ook moet u aangeven waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet u niet uw beroepschrift te ondertekenen. U kunt ook via internet beroep instellen. Meer informatie hierover staat op de website www.raadvanstate.nl. Houd u er ook rekening mee dat u hiervoor griffierechten moet betalen.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift en wilt u niet dat het bestemmingsplan in werking treedt. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend. Houd u er rekening mee dat u griffierechten moet betalen.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Als er een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing, want er worden meer dan 11 woningen gebouwd. Dit betekent onder meer, dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.