Bekendmakingen week 24, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Het Nieuwe Diep 8 (14B37, gebouw 10), uitvoeren maatregelen brandveilig gebruiken gebouw, ontvangen 04-06-2021;
 • Ambonstraat 7, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 04-06-2021;
 • Ambachtsweg 33, plaatsen opslagcontainer en brandstoftank op terrein, ontvangen 04-06-2021;
 • Drs. F. Bijlweg 10, kappen den bij school, ontvangen 04-06-2021;
 • Saturnus 21, plaatsen drijvende vingerpiersteiger aan achterzijde woning, ontvangen 04-06-2021;
 • Prins Willem-Alexandersingel 149, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 06-06-2021;
 • De Keizerskroon 63, plaatsen barrelsauna bij de recreatiewoning, ontvangen 08-06-2021;
 • Ter hoogte van de oostzijde van het Van der Vaartpark (perceel K4474), plaatsen zeecontainer, ontvangen 25-05-2021;
 • Merwedestraat 27, plaatsen dakkapel in voor- en achterdakvlak woning, ontvangen 09-06-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Beatrixstraat 3 A t/m M en 5 A t/m K, verwijderen asbesthoudende materialen uit pand, ontvangen 07-06-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Galjoenstraat 19, aanbouwen garage met carport aan woning en aanleggen in-/uitrit. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 25 juli 2021;
 • Het Nieuwe Diep 23, 24 en 25, vervangen dakpannen en aanbrengen dakisolatie monumentale pand ’t Staetenhuys. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 juli 2021;
 • Schoolweg 32, wijzigen voorgevel woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 juli 2021;
 • Jan Theunisz Kampstraat 4, vervangen raamkozijn en plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 augustus 2021;
 • Zuidstraat 50, samenvoegen twee woningen tot één woning en wijzigen voorgevel. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 31 juli 2021;
 • Koperslagersweg tussen 15 en 19B, oprichten vierenveertig opslagunits op terrein. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 3 augustus 2021;
 • Beatrixstraat 16, plaatsen aanbouw aan achtergevel en creëren extra woning in pand. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 juli 2021;
 • Keizersgracht 113 (perceel C1520), wijzigen bestemming winkel naar wonen t.b.v. twee wooneenheden met garage/berging. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 juli 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Almpad 2, wijzigen eerder verleende vergunning voor oprichten tiny house, verzonden 04-06-2021;
 • Emmastraat 66, uitbreiden woning door plaatsen nieuwe kapconstructie, verzonden 07-06-2021;
 • Malzwin 1302, aanleggen tweede in-/uitrit bij woning ,verzonden 09-06-2021;
 • Langs kanoroute tussen Doggersvaart en Middenvliet, plaatsen panelen met poëzie aan bruggen en plaatsen bord, verzonden 09-06-2021;
 • Kreekpad 17, oprichten berging bij woning, verzonden 10-06-2021;
 • Notenhout 45 (perceel 857), oprichten woning ,verzonden 10-06-2021;
 • Doorzwin 4223, maken loggia op zolder en verhogen nok woning, verzonden 10-06-2021;
 • Ter hoogte van Marsdiepstraat 2, kappen iep, verzonden 10-06-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Vergunningsvrije aanvragen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Zeeweg 12, wijzigen gevels pand, verzonden 09-06-2021;
 • Badhuisstraat 2-10, wijzigen gevels pand, verzonden 09-06-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 8-6-2021 tot 26-5-2026; motorvoertuig kenteken RG-704-V ; verzenddatum 8-6-2021
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 8-6-2021 tot 6-6-2022; motorvoertuig kenteken 51-LRT-9; verzenddatum 8-6-2021
 • toegang strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper en Julianadorp.; 8-6-2021 t/m 8-6-2026; motorvoertuig kenteken 47-PRT-6; verzenddatum 8-6-2021

Verleende exploitatievergunning

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunningen verleend:

 • horecabedrijf Snackbar/Shoarma eethuis Royal Piramide Bazar, Willemsoord 52AA, 1781 AS Den Helder, verzenddatum 8-6-2021

Verleende drank- en horecavergunning

De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning verleend:

 • horecabedrijf Snackbar/Shoarma eethuis Royal Piramide Bazar, Willemsoord 52AA, 1781 AS Den Helder, verzenddatum 8-6-2021

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Beleidsregels schuilstallen Den Helder 2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juni 2021 de ‘Beleidsregel schuilstallen Den Helder 2021’vastgesteld. In deze beleidsregel wordt geregeld hoe het college omgaat met aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een schuilstal in strijd met het bestemmingsplan.

De vastgestelde beleidsregel treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. De beleidsregel wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en is tevens terug te vinden op www.overheid.nl