Bekendmakingen week 23, 2021

 

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Van Hogendorpstraat 68, vestigen beroep aan huis en verbouwen woning, ontvangen 27-05-2021
 • Brakkeveldweg 14, uitbreiden woning aan achterzijde t.b.v. extra slaapkamer, ontvangen 28-05-2021;
 • Leijloop 6, gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor oprichten tiny house, ontvangen 30-05-2021;
 • H.A. Lorentzstraat 176, plaatsen houten terrasoverkapping bij woning, ontvangen 30-05-2021;
 • Paleiskade 100, plaatsen handelsreclame aan pand, ontvangen 27-05-2021;
 • Nieuweweg 22, afwijken bestemmingsplan t.b.v. uitbreiden mini camping op terrein, ontvangen 28-05-2021;
 • Van Speykstraat 28, plaatsen aanbouw, optrekken achtergevel en plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, ontvangen 31-05-2021;
 • Ruyghweg 153, uitbreiden tweede verdieping aan achterzijde woning,     ontvangen 31-05-2021;
 • Perceel C14151, vervangen van het brugdek van de Van Kinsbergenbrug, ontvangen 01-06-2021;
 • In het openbaar groen t.h.v. Marsdiepstraat 329 (lijsterbes),  t.h.v. Kamperfoeliestraat 36 (els), t.h.v. Meidoornstraat 11 (wilg),  t.h.v. achterzijde Tjalkstraat 38 (prunus),  t.h.v. Lijsterbesstraat 5 & 7 (prunus), in de buurt van Dommelstraat 40 (wilg), t.h.v. zijkant Eemstraat 42 (berk) en t.h.v. Drs. F. Bijlweg 10 (kastanje), kappen een lijsterbes, een els, twee wilgen, een berk, twee sierkersen en een kastanje, ontvangen 01-06-2021;
 • Lichtbaaklaan 1, verlengen en plaatsen verdieping op garage bij woning, ontvangen 01-06-2021;
 • In het openbaar groen t.h.v. Keizersgracht 83A (iep), t.h.v. Prins Willem-Alexandersingel 61 (iep) en in het Timorpark (kastanje), kappen twee iepen en een kastanje, ontvangen 02-06-2021;

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Spoorstraat 140, verwijderen asbesthoudende materialen uit middenspanningsruimte, ontvangen 26-05-2021;
 • Van Galenstraat 77, verwijderen geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels van berging bij woning, ontvangen 27-05-2021;
 • Schrijnwerkersweg 18, slopen kantoorgebouw, ontvangen 27-05-2021;
 • Kerkgracht 14    verwijderen geschroefde asbesthoudende platen met hechtgebonden vezels van berging bij woning, ontvangen 27-05-2021;
 • Van Speykstraat 28, gedeeltelijk slopen woning, ontvangen 31-05-2021;
 • Dijkschouwerslaan 58, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 02-06-2021;
 • Eemstraat 28, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 02-06-2021;
 • Koningstraat 70, verwijderen asbesthoudende materialen uit pand, ontvangen 03-06-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvraag:

 • 2e Vroonstraat 140, brandveilig gebruik pand.

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Kijk op www.denhelder.nl/coronavirus voor de meest recente berichtgeving en openingstijden. Balies klantcontactcentrum alleen open voor spoed.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten en bent u belanghebbende, dan kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Gaat het om een omgevingsvergunning dan geldt dat voor iedereen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt ook telefonisch reageren door contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0223.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Binnenhaven 4 / Achterbinnenhaven 1, bouwen twee woningen en bergingen, verzonden 28-05-2021;
 • Gelegen tussen Landbouwstraat, Koningin Máximalaan en IJsbaan (percelen sectie L, nummers 1076 en1091), graven en aanleggen nieuwe watergang met diverse oevers, een talud en hoge en lage beschoeiingen voor nieuwe woonwijk Willem Alexanderhof fase 4.0, verzonden 02-06-2021;
 • Spoorstraat 23, renoveren voor- en zijgevel pand, verzonden 01-06-2021;
 • R.W. van de Wintstraat 40, plaatsen aanbouw aan woning, verzonden 03-06-2021;
 • Kruiszwin 2217, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291 en 2292, vervangen bestaande schuttingen bij elf woningen, verzonden 02-06-2021;
 • Reigerstraat 40, plaatsen aanbouw aan achterzijde woning en plaatsen dakkapellen aan voor- en achterzijde, verzonden 02-06-2021;
 • De la Reystraat 42, optrekken achtergevel woning, verzonden 31-05-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende omgevingsvergunningen geweigerd:

 • Baljuwstraat 223, aanleggen in-/uitrit bij woning, verzonden 01-06-2021;
 • Van Galenstraat 21, wijzigen voorgevel woning, verzonden 31-05-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Ingetrokken aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingetrokken:

 • Goudsbloemstraat 31, vervangen bestaande dakkapel in achterdakvlak woning, verzonden 28-05-2021;
 • Ter hoogte van Koperslagersweg 14F, oprichten vier bedrijfsunits, verzonden 28-05-2021.

Niet geaccepteerde sloopmelding

De volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit is niet geaccepteerd:

 • Nabij Spoorstraat 118, verwijderen asbesthoudende materialen uit middenspanningsruimte.

Gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Jacob Giltjesstraat, voor huisnummer 1.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u bezwaar maken.

Wet Basisregistratie Personen

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer correct in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college heeft daarom besloten de persoonslijsten van deze personen ambtshalve op te schorten met als reden dat hun verblijfplaats onbekend is. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen. De persoonsgegevens van deze personen zullen worden opgenomen in het landelijke Register Niet-Ingezetenen (RNI).

Het gaat om de volgende persoon:

 • J. Laagland Winder, geboren op 17-12-1992 (verzenddatum 19-05-2021)

Bezwaar

Per brief is het besluit aan de betrokken personen bekend gemaakt. Zij kunnen tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwaartermijn van twee weken is ingegaan de dag na verzending van de brieven.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • Afwijzing verzoek rijden en parkeren in voetgangersgebied Spoorstraat, verzenddatum 2-6-2021

Ontheffing APV 2019

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing van artikel 4.6 verleend:

 • Ontheffing geluid aan Reflectielijnen Van Velsen B.V. aanbrengen wegmarkeringen mbv  vrachtwagen en thermopot van 7-6-2021 tot 1-12-2021 overdag en in de nacht, (verzenddatum 2-6-2021)

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u bezwaar maken.

Procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen en schaarse vergunningen bij evenementen 2021

De burgemeester van de gemeente Den Helder heeft op 31 mei 2021 de beleidsregel ‘Procedureregels voor concurrerende vergunningaanvragen en schaarse vergunningen bij evenementen 2021’ vastgesteld. In deze beleidsregel wordt geregeld hoe de burgemeester omgaat met aanvragen voor evenementenvergunningen die betrekking hebben op eenzelfde dag, tijd of locatie. Ook wordt in deze beleidsregel geregeld hoe de burgemeester omgaat met aanvragen voor evenementenvergunningen waarvoor het aantal te houden evenementen is beperkt op grond van het op die locatie geldende bestemmingsplan.

De vastgestelde beleidsregel treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. De beleidsregel wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en is tevens terug te vinden op www.overheid.nl.

Mandaat, volmacht en machtiging aan aantal crisisfunctionarissen van het Expertteam Bevolkingszorg (VR NHN)

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bevolkingszorgtaken. Het Expertteam Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) verleent namens de gemeente hulp aan burgers tijdens kleine en grote incidenten. Voor de uitvoering van deze hulp tijdens incidenten is aan een aantal crisisfunctionarissen van het Expertteam Bevolkingszorg (VR NHN) mandaat, volmacht en machtiging verleend op 25 mei 2021 door de burgemeester en door het college van burgemeester en wethouders. De wettelijke basis voor deze verlening van mandaat, volmacht en machtiging is artikel 160, eerste lid, onder e, van de Gemeentewet, hoofdstuk 10 van de Algemene Wet bestuursrecht, artikel 3:60 van het Burgerlijk wetboek en artikel 171 van de Gemeentewet. De verlening van mandaat, volmacht en machtiging is op 31 mei 2021 bekendgemaakt aan de VR NHN en geldt vanaf dat moment.

Vanaf 11 juni 2021 ligt het besluit tot mandaat, volmacht en machtiging ter inzage op het stadhuis. Het besluit ligt ter inzage tot en met 23 juli 2021.