Bekendmakingen week 1 2022

Omgevingszaken

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • ter hoogte van Noorder Sandt 6-1, oprichten receptiegebouw Duynzicht, ontvangen 24-12-2021;
 • Zanddijk 61, realiseren B&B in aangebouwd bijgebouw, ontvangen 27-12-2021;
 • Reggestraat 11 en 11A, plaatsen kap op bestaande garage, ontvangen 28-12-2021;
 • Drs. F. Bijlweg 65, wijzigen gevelindeling en binnenruimte bedrijfspand, ontvangen 29-12-2021;
 • Duinroosstraat 52, verhogen dak woning en plaatsen dakkapel op voor- en achterdakvlak, ontvangen 29-12-2021;
 • Wierbalg 1969, plaatsen dakkapel in voordakvlak, ontvangen 30-12-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Volkerakstraat 77, verwijderen asbesthoudende materialen, ontvangen 30-12-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Bremstraat 115, verhogen dak woning, nieuwe uiterste beslisdatum 14-02-2022.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.
 
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Sternstraat 48, optrekken achtergevel en plaatsen dakkapel op achterdakvlak, verzonden 22-12-2021;
 • Pieter Straatlaan 29, plaatsen dakkapel op achterdakvlak, verzonden 23-12-2021;
 • Tegenover Prins Clauslaan 15 en 20, realiseren 2 verkeersbruggen, verzonden 23-12-2021;
 • Zwanenbalg 1521, vervangen berging, verzonden 23-12-2021;
 • Schoolweg 63, plaatsen condensor op dak van pand, verzonden 24-12-2021;
 • Zuidstraat 83, afwijken bestemmingplan voor 7 woonunits voor maatschappelijke bestemming voor een periode van 1 jaar, verzonden 28-12-2021;
 • Keizerstraat 54, gevelrenovatie, verzonden 29-12-2021;
 • Loopuytpark, herinrichting dorpsplein, verzonden 29-12-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie hierover leest u boven aan de tekst onder het kopje ‘Bezwaarschrift’. Als u een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in Noord-Holland vragen de werking van het besluit te schorsen of een voorlopige voorziening te treffen.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Marsdiepstraat 32, aanleggen van een in-/uitrit, ingetrokken 29-12-2021.

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Van Foreestweg 12, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 27-12-2021;
 • Fazantenstraat 73, verwijderen asbesthoudende materialen, verzonden 30-12-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Kandidaatstelling gemeenteraadsverkiezingen 2022

Woensdag 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad.

De kandidaatstelling voor deze verkiezingen vindt plaats op maandag 31 januari 2022. Op deze dag kunnen van 09.00 tot 17.00 uur de volgende documenten worden ingeleverd bij het centraal stembureau in het stadhuis aan de Kerkracht 1:

 • de kandidatenlijsten (model H1)
 • de verklaringen van de kandidaten dat zij instemmen met hun kandidaatstelling (model H9) samen met afschriften van geldige identiteitsbewijzen van de kandidaten
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
 • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding die is gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen (of afkortingen daarvan) boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)
 • het bewijs van betaling van de waarborgsom (model H 12)

Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,00 worden betaald. Dit bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL60BNGH 028.50.03.704 ten name van de gemeente Den Helder, onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling gemeenteraad’ en moet uiterlijk 17 januari 2022 op de rekening van de gemeente staan. De betaling van de waarborgsom en het inleveren van ondersteuningsverklaringen geldt niet voor de politieke groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van Den Helder in 2018 één of meer zetels hebben behaald.

Afleggen van ondersteuningsverklaringen

Alle nieuwe politieke groeperingen en de geregistreerde groeperingen die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in Den Helder geen zetel hebben gehaald en nu mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 moeten ten minste 20 schriftelijke verklaringen van kiezers uit Den Helder overleggen waaruit blijkt dat zij de kandidatenlijst ondersteunen. Hiervoor geldt het voorgeschreven model H 4. De kiezer is verplicht deze ondersteuningsverklaring persoonlijk bij de publieksbalies in het stadhuis aan de Kerkgracht 1 af te leggen, daar te ondertekenen en dient hierbij een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Voorwaarden voor ondersteunen en ondersteuningsverklaringen:

 • de ondersteuner staat als kiezer geregistreerd in de gemeente Den Helder
 • op de ondersteuningsverklaringen staan de kandidaten op dezelfde wijze en volgorde opgenomen als op de kandidatenlijst.

Omdat ook voor de gemeenteraadverkiezingen van 2022 de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van toepassing is, krijgen de ondersteuners een langere termijn om deze ondersteuningsverklaring af te leggen dan gebruikelijk. De ondersteuners kunnen hiervoor terecht, vanaf 3 januari t/m 31 januari 15.00 uur 2022, bij de balies van het Klantcontactcentrum, Kerkgracht 1.