Bekendmakingen week 17, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Strandslag Huisduinen (perceel F1694) geasfalteerde duin t.h.v. de Grafelijkheidsweg, egaliseren en aanleggen verhardingen t.b.v. een verkeersveilig en beheersvriendelijk pad, ontvangen 15-04-2021;
 • Wierbalg 1970, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 15-04-2021;
 • Vogelzand 4202B, plaatsen opbouw op garage bij woning, ontvangen 15-04-2021;
 • Ter hoogte van Notenhout 46A (perceel 857), oprichten woning, ontvangen 16-04-2021;
 • Oostoeverweg 30A, aanbouwen loods aan bestaande loodsen op terrein, ontvangen 19-04-2021;
 • Keizersgracht 113  (perceel C1520), wijziging bestemming van winkel naar wonen t.b.v. twee wooneenheden met garage/berging, ontvangen    19-04-2021;
 • Energieweg 9, wijzigen gevel en splitsen pand, ontvangen 19-04-2021;
 • Almpad 2, wijzigen eerder verleende vergunning oprichten tiny house m.b.t. locatie, ontvangen 19-04-2021;
 • Schoolweg 32, wijzigen voorgevel woning, ontvangen 21-04-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Niersstraat 1 t/m 9 (oneven), Swalmstraat 1 t/m 9 (oneven), Geleenstraat 1 t/m 9 (oneven), Wormstraat 1 t/m 9 (oneven), Flevostraat 78 t/m 112 (even), Niersstraat 2 t/m 18 (even), Swalmstraat 2 t/m18 (even), Geleenstraat 2 t/m18 (even), Wormstraat 2 t/m18 (even), Zuiderzeestraat 2 t/m 94 (even),     verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk slopen (vervangen) gevelbekleding t.p.v. verdieping aan voor- dan wel achterzijde van de 121 woningen van Complex 49, ontvangen 19-04-2021;
 • Nieuweweg 3, verwijderen illegaal bouwwerk bestaande uit asbesthoudende golfplaten en verwijderen asbesthoudende materialen terrein, ontvangen 19-04-2021;

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Marsdiepstraat 42, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 1 juni 2021.
 • Brakkeveldweg 78, uitbreiden woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 juni 2021.
 • Schoolweg 20, intern verbouwen pand. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 7 juni 2021.
 • Ter hoogte van Landbouwstraat 31, aanleggen nieuwe waterweg met diverse oevers, een talud en beschoeiing. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 2 juni 2021;
 • Goudsbloemstraat 2, recht optrekken achterzijde, plaatsen twee dakkapellen in zijgeveldakvlak en dakterras aan achterzijde woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 juni 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Willemsoord 41, oprichten schepenloods, verzonden 21-04-2021;
 • Kruiszwin 5002, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 21-04-2021;
 • Het Arsenaal 9A, afwijken bestemmingsplan t.b.v. vestigen bedrijf gericht op coachingsgesprekken en creatieve activiteiten, verzonden 20-04-2021;
 • Doggersvaart 9, realiseren bijkeuken en plaatsen dak op garage bij woning, verzonden 21-04-2021;
 • Hendrik Broertjesstraat 15, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, verzonden 21-04-2021;
 • Soestdijk 1, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15 en 16, Eikenhorst 3, 5, 19, 21, 48 en 50, Noordeinde 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21 en 23, Drakensteyn 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 en 20, nieuwbouw negenendertig woningen, verzonden 16-04-2021;
 • Koningsplein 11 en 13, Koningstraat 1, 3, 5, 7 en 9, Oostslootstraat 1B, 2A1 en 2A2, oprichten tien koopwoningen (Cluster A), verzonden 21-04-2021;
 • Prins Clauslaan 35, oprichten woning, verzonden 19-04-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Hoek Timorlaan/Borneolaan in tuin Paviljoen van Tijd, plaatsen 3 vlaggenmasten, verzonden 06-04-2021;

Buiten behandeling gelaten aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten:

 • Kruiszwin 5503, plaatsen dakraam in dak woning, verzonden 16-04-2021;
 • Bassingracht 169, wijzigen bestemming garage bij woning voor hobbymatig uitvoeren onderhoud en reparaties aan scooters en motoren, verzonden 15-04-2021.

Vergunningsvrije aanvragen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Kruiszwin 1279, plaatsen aanbouw aan achterzijde woning, verzonden 21-04-2021;
 • Badhuisstraat 25, plaatsen zonnepanelen op uitbouw van monumentale dorpshuis, verzonden 22-04-2021..

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Ereprijs 40, slopen gehele recreatiewoning, verzonden 19-04-2021;
 • Javastraat 94, gedeeltelijk slopen schuur bij woning, verzonden 19-04-2021;
 • Ter hoogte van Kastanjehout 36, verwijderen fundatie gsm mast op terrein ’s Heeren Loo, verzonden 19-04-201;
 • Drs. F. Bijlweg 31, slopen dekvloer tennishal, verzonden 21-04-2021;
 • Nieuweweg 3, verwijderen illegaal bouwwerk bestaande uit asbesthoudende golfplaten en verwijderen asbesthoudende materialen terrein, verzonden 22-04-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Wet Basisregistratie Personen

Na onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer correct in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven. Het college heeft daarom besloten de persoonslijsten van deze personen ambtshalve op te schorten met als reden dat hun verblijfplaats onbekend is. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland wonen. De persoonsgegevens van deze personen zullen worden opgenomen in het landelijke Register Niet-Ingezetenen (RNI).

 • D.A. Been, geboren op 06-10-1979 (Verzenddatum 21-04-2021)
 • G.A. Tineo Cristo, geboren op 01-08-1979 (Verzenddatum 21-04-2021)

Bezwaar

Per brief is het besluit aan de betrokken personen bekend gemaakt. Zij kunnen tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. De bezwaartermijn van twee weken is ingegaan de dag na verzending van de brieven.

Verleende exploitatievergunning

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunningen verleend:

 • horecabedrijf The Juice Car, Beatrixstraat 60C, verzenddatum 15-4-2021

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 19-4-2021 t/m 9-7-2023 motorvoertuig kenteken 72-KKT-4, verzenddatum 19-4-2021.
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 19-4-2021 t/m 7-4-2022; motorvoertuig kenteken 92-GZB-9, verzenddatum 19-4-2021.
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp; 19-4-2021 t/m 28-3-2023; motorvoertuig kenteken TS-222-Z, verzenddatum 19-4-2021.
 • toegang strandopgang Julianadorp; 30-4-2021 t/m 7-5-2021; motorvoertuig kenteken 89-XBT-2, verzenddatum 20-4-2021.
 • toegang strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper; Julianadorp.; 20-4-2021 t/m 20-4-2026; motorvoertuig bedrijfslogo van Renewi, verzenddatum 20-4-2021.
 • wijziging kenteken op verleende ontheffing; toegang strandopgangen Huisduinen; Duinoord; Zandloper; Julianadorp; 20-4-2021 t/m 31-5-2021; motorvoertuig kenteken VJF-36-Z (was VK-140-N), verzenddatum 20-4-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.