Bekendmakingen week 14, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • In het openbaar groen ter hoogte van Drs. F. Bijlweg 10, kappen negen kastanjes, ontvangen 01-04-2021;
 • Sluisdijkstraat 49, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 01-04-2021;
 • Bedrijfsweg 2, afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van proeflokaal, ontvangen 01-04-2021;
 • Julianaplein 43A, aanbrengen extra toegangsdeuren in voorgevel (gevelwijziging) pand, ontvangen 02-04-2021;
 • Julianaplein 41A, aanbrengen extra toegangsdeuren in voorgevel (gevelwijziging) pand, ontvangen 02-04-2021;
 • Binnenhaven 139, plaatsen dakopbouw op woning, ontvangen 02-04-2021;
 • Op schoolplein aan Brakkeveldweg 51, knotten es, ontvangen 06-04-2021;
 • Badhuisstraat 25, plaatsen zonnepanelen op uitbouw en achterdakvlak van monumentale Dorpshuis, ontvangen 06-04-2021;
 • De Keizerskroon 247, verhogen dak en plaatsen dakkapel in dakvlak woning, ontvangen 06-04-2021;
 • Kruiszwin 1279, plaatsen aanbouw aan achterzijde woning, ontvangen 06-04-2021;
 • Goudsbloemstraat 39, uitbreiden woning, ontvangen 06-04-2021;
 • Volkerakstraat 254, plaatsen pergola bij woning, ontvangen 07-04-2021;
 • Spoorstraat 23, renoveren voor- en zijgevel pand, ontvangen 07-04-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Spoorstraat 23, verwijderen asbesthoudende materialen van pand, ontvangen    07-04-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvraag:

 • Nieuweweg 35, oprichten woning met bijgebouw en afwijken bestemmingsplan.

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 april gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Check www.denhelder.nl/coronavirus voor de meest recente berichtgeving en openingstijden.

Zienswijze

Bent u het niet eens met de ontwerpbesluiten en bent u belanghebbende, dan kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Gaat het om een omgevingsvergunning dan geldt dat voor iedereen. U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt ook telefonisch reageren door contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Maarten Harpertszoon Trompstraat 22, uitbreiden woning en wijzigen gevels. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 20 mei 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Keizergracht, Ooststraat, Molengracht, Bierstraat, 2e Molendwarsstraat, Westgracht, Beatrixstraat, Nieuwe Kerkplein, Sluisdijkstraat, Janzenstraat, Spoorgracht, Louisehof, Jonkerstraat en Gasstraat, aanbrengen nieuwe beschoeiing met ligplaatsmogelijkheid langs deel Helders Kanaal, verzonden 08-04-2021;
 • Keizergracht, Ooststraat, Molengracht, Bierstraat, 2e Molendwarsstraat, Westgracht, Beatrixstraat, Nieuwe Kerkplein, Sluisdijkstraat, Janzenstraat, Spoorgracht, Louisehof, Jonkerstraat en Gasstraat, aanbrengen bestrating nabij nieuwe beschoeiing, verzonden 08-04-2021;
 • Middenvliet 27D, plaatsen dakopbouw op woning, verzonden 07-04-2021;
 • In het openbaar groen aan de Geulstraat tegenover 18 t/m 24 (even) en in het openbaar groen ter hoogte van Zuiderzeestraat 68/70 (perceel H2598), kappen zeven gewone esdoorns, verzonden 07-04-2021.
 • Boterzwin 2207, vergroten woning aan achterzijde, verzonden 07-04-2021;
 • Soestdijk, Akkerbouwstraat, Eikenhorst, Drakensteyn en Noordeinde (WAH fase 4), oprichten eenenveertig woningen, verzonden 06-04-2021;
 • Vlamingstraat 7, optrekken voor- en achtergevel woning, verzonden 06-04-2021;
 • Dollardlaan 48, plaatsen erfafscheiding bij woning, verzonden 07-04-2021;
 • Keteldiepstraat 46. legaliseren wijzigen voorgevel woning, verzonden 07-04-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen..

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Volkerakstraat 254, plaatsen carport bij woning, verzonden 06-04-2021.

Buiten behandeling gelaten aanvragen

De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn buiten behandeling gelaten:

 • Polderweg 92, wijzigen bestemming t.b.v. woning op begane grond, verzonden 06-04-2021;
 • Sluisdijkstraat 49, plaatsen dakkapel in dakvlak woning, verzonden 08-04-2021.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken ter uitvoering van de Wet milieubeheer bekend dat op grond van artikel 8.41 van deze wet de volgende meldingen zijn ontvangen:

Activiteitenbesluit milieubeheer

Hoornsman B.V., Schoolweg 3 (1787AV) in Julianadorp, het uitbreiden van het  bedrijf met een  opslagloods;

 • Jachtwerf Willemsoord, Willemsoord 41 (1781AS) in Den Helder, het uitbreiden van de bestaande hal voor de opslag van pleziervaartuigen;
 • Stichting Scheepstimmerwerf Willemsoord, Willemsoord 63 A (1781AS) in Den Helder, het uitbreiden van de bestaande bedrijfsruimte aan de zuidzijde.

In genoemd Besluit zijn voorschriften gesteld waaraan de daaronder vallende bedrijven moeten voldoen. Deze voorschriften richten zich op de bescherming van het milieu. Wij controleren deze bedrijven periodiek op de naleving van deze voorschriften.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) telefoonnummer (088)-102 1300.

Ontheffing APV 2019

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing van artikel 4:6, lid 2 van de APV 2019 verleend:

 • Geluid. Schieten met saluutkanon op 17-4-2021 bij Fort Kijkduin te Huisduinen, verzenddatum 6-4-2021

Verleende exploitatievergunningen

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunningen verleend:

 • Horecabedrijf C’est Si Bon B.V., Spoorstraat 7AA, 8-4-2021
 • Horecabedrijf De Pagode, Meester Tigchelaarstraat 4, 8-4-2021

Verleende drank- en horecavergunningen

De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning verleend:

 • Horecabedrijf C’est Si Bon B.V., Spoorstraat 7AA, 8-4-2021
 • Horecabedrijf De Pagode, Meester Tigchelaarstraat 4, 9-4-2021

De burgemeester heeft de volgende drank- en horecavergunning (Slijtlokaliteit) verleend:

 • Slijterij C’est Si Bon B.V., Spoorstraat 7A, 8-4-2021

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang Strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper; Julianadorp; verlenging tot 31-5-2021 motorvoertuig kenteken 6-TBZ-16, 6-SLH-63, J-146-SJ en VK-140-N, verzenddatum 8-4-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen..

Herbestemming voormalig vogelasiel Donkere Duinen

De gemeente Den Helder heeft op TenderNed een marktconsultatie gepubliceerd voor een herbestemming van het voormalige vogelasiel, J. Verfailleweg 620A. Voor meer informatie over de herbestemming en de wijze waarop u uw interesse kenbaar kunt maken verwijzen wij naar www.tenderned.nl.