Bekendmakingen week 13 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Langevliet 9 en 9A, vervangen bestaande bedrijfshal door nieuwe bedrijfshal, ontvangen 25-03-2021;
 • Het Nieuwe Diep 8 (14B37), aanbrengen brandveiligheidsmaatregelen en wijzigen rijksmonument gebouw 001 op het KIM, ontvangen 26-03-2021;
 • In het openbaar groen t.h.v. Gerbrands Scheltesstraat 15, kappen paardenkastanje, ontvangen 26-03-2021;
 • Roerstraat 2, uitbouwen woning, ontvangen 26-03-2021;
 • Zuidstraat 75, plaatsen dakraam in voordakvlak en wijzigen gevel aan achterzijde woning, ontvangen 26-03-2021;
 • Het Arsenaal 9A, afwijken bestemmingsplan, ontvangen 29-03-2021;
 • R.W. van de Wintstraat 40, plaatsen aanbouw aan woning, ontvangen 29-03-2021;
 • Prins Hendriklaan 89, vervangen bestaande pui door nieuwe pui bij woning, ontvangen 30-03-2021;
 • In het openbaar groen t.h.v. Vogelzand 4102 en Torplaan 24, plaatsen zeecontainer, ontvangen 30-03-2021;
 • Van Galenstraat 21, wijzigen voorgevel woning, ontvangen 30-03-2021;
 • Ereprijs 40, oprichten recreatiewoning, ontvangen 30-03-2021;
 • Galjoenstraat 19, aanbouwen garage met carport aan woning en aanleggen in-/uitrit, ontvangen 30-03-2021

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Cornelis Jacobsz Mooijstraat 141, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 25-03-2021;
 • Bassingracht 106, verwijderen asbesthoudende materialen en gedeeltelijk slopen pand, ontvangen 29-03-2021
 • Ereprijs 40, slopen recreatiewoning, ontvangen 30-03-2021;
 • Jan in 't Veltstraat 43 en 45, verwijderen asbesthoudende materialen van bergingen bij woningen, ontvangen 30-03-2021

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Voorgenomen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders willen medewerking verlenen aan de volgende aanvraag:

 • Willemsoord 66 en 72. transformeren gebouwen 66 (Rijksmonument) en 72 naar gemeentehuis,  slopen (gedeeltelijk) in beschermd stadsgezicht en aanleggen kabels.

De bovengenoemde aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een ieder een zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit. U kunt de documenten downloaden om deze in te zien. Voor meer informatie de kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Koningdwarsstraat 71 en 73 en 1e Vroonstraat 34 en 36, oprichten vier woningen. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 12 mei 2021;
 • Violenstraat 101, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 11 mei 2021.
 • Robijn Reijntjesstraat 11, plaatsen dakkapel in voorgeveldakvlak woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 13 mei 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Kastanjehout 80 t/m 86, oprichten zeven woningen, verzonden 29-03-2021;
 • Loopuytpark 23, realiseren woning op eerste verdieping en plaatsen buitentrap, verzonden 29-03-2021;
 • Kastanjehout 1 en 2 en Eikenhout 14 en 15, oprichten vier woningen, verzonden 29-03-2021;
 • Nieuweweg 22, oprichten mini camping en plaatsen vaste sanitaire unit, verzonden 26-03-2021;
 • Pasteurstraat 4A, kappen populier bij school, verzonden 30-03-2021;
 • Zuidstraat 75, plaatsen dakraam in voordakvlak en wijzigen gevel achterzijde woning, verzonden 31-03-2021;
 • Ter hoogte van Galjoenstraat 49 (H4882), afwijken bestemming “verkeer-verblijf” naar “tuin”, verzonden 31-03-2021;
 • Nachtegaalstraat 27, verhogen dak woning, verzonden 31-03-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Rectificatie

In de openbare kennisgevingen van 26 maart staat er bij de verleende omgevingsvergunningen abusievelijk Waddenzeestraat 7, realiseren twee zorgwoningen in bestaande praktijkruimte in pand, verzonden 17-03-2021 genoteerd. Deze aanvraag had echter onder het kopje geweigerde omgevingsvergunningen moeten worden gepubliceerd.

Vergunningsvrije aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Roerstraat 2, uitbouwen woning, verzonden 30-03-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Cornelis Jacobsz Mooijstraat 141, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 29-03-2021;
 • Handelsweg 1 en 1B, verwijderen asbesthoudende materialen en slopen pand en bijbehorende loods, verzonden 29-03-2021;
 • Jan in 't Veltstraat 43 en 45, verwijderen asbesthoudende materialen van bergingen bij woningen, verzonden 31-03-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Brakkeveldweg, voor huisnummer 114.
 • Cornelis Gerritsz Geusstraat, voor huisnummer 218.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen van artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang strandopgangen Duinoord en J’dorp, 30-3-2021 tot 23-3-2026; motorvoertuig kenteken 45-FT-ZR, verzenddatum 30-3-2021.
 • toegang strandopgangen Duinoord en J’dorp, 30-3-2021 tot 4-6-2024; motorvoertuig kenteken RN-487-B, verzenddatum 30-3-2021. 
 • toegang strandopgangen Huisduinen, Duinoord, Zandloper en J’dorp, 30-3-2021 tot 30-3-2026; motorvoertuig bedrijfslogo Sligro Food Group , verzenddatum 30-3-2021.
 • toegang strandopgangen Huisduinen, Duinoord, Zandloper en J’dorp, 6-4-2021 tot 31-5-2021; motorvoertuig kenteken V-820-KV, verzenddatum 30-3-2021.
 • wijziging kentekens in verleende ontheffing voor de dierenambulances voor het mogen inrijden met en het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar dat niet is toegestaan. Nieuwe kentekens VHG-82-X en VHG-83-X, verzenddatum 1-4-2021

Ontheffing APV 2019

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing van artikel 5:39, lid 4 van de APV 2019 verleend:

 • rijden op het strand:  in kaart brengen van mui-stromingen d.m.v. drone en visueel ihkv project StrandVeilig, 6-4-2021 t/m 31-5-2021, motorvoertuig kenteken V-820-KV, verzenddatum 30-3-2021

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing van artikel 5:34, lid 1 van de APV 2019 verleend:

 • kampvuur (op het strand bij Huisduinen), maken video opnames, 31-3 en 6-4-2021, verzenddatum 30-3-2021

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen.