Bekendmakingen week 12, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • Kruiszwin 5002, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 11-03-2021;
 • Loodsgracht 5, kappen esdoorn, ontvangen 11-03-2021;
 • 1e Vroonstraat 17, verbouwen woning, ontvangen 11-03-2021;
 • Beatrixstraat 48, splitsen pand, ontvangen 12-03-2021;
 • Violenstraat 33, aanbouwen serre aan woning, ontvangen 13-03-2021;
 • Wezenstraat 41, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning en afwijken bestemmingsplan, ontvangen 13-03-2021;
 • Kroonpassage 5, wijzigen bestaande reclame aan pand, ontvangen 15-03-2021;
 • Doorzwin 4223, maken loggia op zolder woning, ontvangen 16-03-2021;
 • 2e Vroonstraat 140, brandveilig gebruik pand, ontvangen 16-03-2021;
 • Jacob van Heemskerckstraat 2, aanleggen in-/uitrit bij woning, ontvangen 17-03-2021;
 • Jan Hargenstraat 2, plaatsen dakkapel in voordakvlak woning, ontvangen 18-03-2021;
 • Prinses Margrietstraat 2, oprichten woning, ontvangen 18-03-2021;
 • Weststraat 88B, vergroten woning en plaatsen dakterras op eerste verdieping, ontvangen 18-03-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Dijkschouwerslaan 38, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 12-03-2021;
 • Koningstraat 29 en 55 tot en met 61 (oneven), verwijderen asbesthoudende materialen en slopen panden, ontvangen 16-03-2021;
 • Dollardlaan 170, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 17-03-2021;
 • Het Koggeschip 120, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, ontvangen 17-03-2021;
 • Handelsweg 1 en 1B, verwijderen asbesthoudende materialen en slopen pand en bijbehorende loods, ontvangen 18-03-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.

Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Willemsoord 41, oprichten schepenloods. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 28 april 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Jan de Jongstraat 8, herbouwen woning, verzonden 17-03-2021;
 • Notenhout 44, oprichten woning, verzonden 15-03-2021;
 • Willemsoord 41, plaatsen botenlift en platform in water, verzonden 17-03-2021;
 • Loodsgracht 5, kappen esdoorn, verzonden 17-03-2021;
 • Waddenzeestraat 7, realiseren twee zorgwoningen in bestaande praktijkruimte in pand, verzonden 17-03-2021;
 • Kastanjehout 3 t/m 6, 9 t/m 12, 22 t/m 25, 45, 46, 52, 53, 63 t/m 76, 78 en 79 en Eikenhout 11 en 12, oprichten vierendertig woningen, verzonden 19-03-2021;
 • Kroonpassage 5, wijzigen bestaande reclame aan pand, verzonden 19-03-2021;
 • Het Nieuwe Diep 8 (KIM, 14B37), gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor wijzigen brandcompartimenten legeringsgebouw 010, verzonden 19-03-2021;
 • Jan in 't Veltstraat 94, wijzigen gebruik monumentale kerk naar één woning t.b.v. één huishouden, verzonden 19-03-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen..

Ingetrokken aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingetrokken:

 • Energieweg 2C, oprichten tweeëntwintig camper units op terrein, verzonden 12-03-2021.

Vergunningsvrije aanvragen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvragen beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Ter hoogte van Soestdijk 11 en 14 (perceel L571 / L457), aanleggen kabels, leidingen en riolering, verzonden 09-03-2021;
 • Violenstraat 33, aanbouwen serre aan woning, verzonden 16-03-2021;
 • Rond de kruising Havenweg met Het Nieuwe Diep, graven proefsleuven op acht verschillende locaties t.b.v. vervangen bestaande verkeerslichteninstallatie op percelen, sectie C, nummers 13332 en 14152, verzonden 19-03-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen..

Sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Dijkschouwerslaan 38, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 15-03-2021;
 • Dollardlaan 170, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 18-03-2021;
 • Het Koggeschip 120, verwijderen asbesthoudende materialen uit woning, verzonden 18-03-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Elektrisch laadpunt

Burgemeester en wethouders van Den Helder hebben besloten dat er een elektrisch laadpunt komt op het wegdek van de:

 • Landbouwstraat, het meest noordoostelijke parkeervak in de parkeerstrook voor huisnummer 65.

Een elektrisch laadpunt wordt aangegeven met bord E8 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen..

Basisregistratie Personen

De onderstaande personen staan niet meer correct in de Basisregistratie Personen ingeschreven. Het college heeft daarom besloten op de persoonslijsten van deze personen te vermelden dat hun verblijfplaats (on)bekend is. Dit betekent dat zij officieel niet meer in Nederland wonen. De persoonsgegevens van deze personen worden opgenomen in het landelijke Register Niet-Ingezetenen (RNI). Het gaat om de volgende personen:

 

Voorletter(s) en Achternaam Geboren op Verzenddatum
M.R. Al Dalati 05-01-1974 24-02-2021
L. Pereira Cerdan 02-05-1979 24-02-2021
A. Mazaheri Tirani  24-11-1996 11-03-2021
V. Nakanjako  20-09-1988 16-03-2021
Muhyadin Ahmed Qorane 01-07-1984 16-03-2021
E. Burummand    01-06-1970 16-03-2021
R. Othman  29-08-1961  16-03-2021
A. Shalamberidze 30-09-1982 16-03-2021

 

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen..

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen voor artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp van 16-3-2021 t/m 9-3-2026, motorvoertuig kenteken 29-KHV-6, verzenddatum 16-3-2021.
 • toegang strandopgangen Duinoord en Julianadorp van 16-3-2021 t/m 8-3-2026, motorvoertuig kenteken 31-SL-NR, verzenddatum 16-3-2021.

Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen..