Bekendmakingen week 11, 2021

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ontvangen:

 • t Laar (perceel L872, schuin tegenover Eikenhout 300), kappen zes zwarte elzen en veertien essen, ontvangen 05-03-2021;
 • Baljuwstraat 223, aanleggen in-/uitrit bij woning, ontvangen 05-03-2021;
 • Prins Clauslaan 35, oprichten woning,     ontvangen 05-03-2021;
 • Kruiszwin 3726, plaatsen dakkapel in achterdakvlak woning, ontvangen 08-03-2021;
 • Jekerstraat 15    kappen conifeer bij woning, ontvangen 08-03-2021;
 • Doggersvaart 11, vervangen kap woning, ontvangen 08-03-2021;
 • Doggersvaart 9, realiseren bijkeuken en plaatsen dak op garage bij woning, ontvangen 08-03-2021;
 • Nieuweweg 22, oprichten mini camping en plaatsen vaste sanitaire unit, ontvangen 04-03-2021;
 • Runpad 2, aanleggen in-/uitrit, ontvangen 09-03-2021;
 • Beatrixstraat 50B, wijzigen achtergevel pand, ontvangen 10-03-2021.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders de volgende meldingen sloopvoornemen Bouwbesluit ontvangen:

 • Violenstraat 46 en 48, verwijderen asbesthoudende materialen van woningen, ontvangen 09-03-2021.

De ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt pas een formeel bezwaarschrift of beroepschrift indienen als de vergunning is verleend of geweigerd. Tegen sloopmeldingen staat geen rechtsbescherming open. Voor meer informatie over de ingekomen aanvragen, kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon 14 0223.


Verlengen beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de termijn voor het nemen van een besluit op de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning met zes weken verlengd:

 • Jan Cornelisz Rijpstraat 8, plaatsen dakopbouw op woning met dakkapel in voor- en achterzijde. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 26 april 2021.
 • Gentiaan 6, verduurzamen kap en plaatsen dakkapel in zijgevels woning. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 5 mei 2021.

Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is een beslissing over de procedure ter voorbereiding van een besluit niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Op deze uitzondering na kunt u daarom pas tegen de vergunning bezwaar indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben de afgelopen week de volgende omgevingsvergunningen verleend:

 • Burgemeester Ritmeesterweg 22 1 t/m 22 93, oprichten complex kleinschalige opslagruimten en aanleggen twee in-/uitritten, verzonden 05-03-2021;
 • Kastanjehout 7 A t/m 7D, 8A t/m 8D,15A t/m C, 16A t/m 16C, 19A, 19B, 20A, 20B, 21A t/m 21C, 26A, 26B, 27A, 27B, 28A t/m 28C, 29A, 29B, 30A, 30B, 31A, 31B, 47 t/m 51, oprichten negentien koopwoningen en twintig beleggerswoningen, verzonden 5 maart 2021;
 • Duinbrink 14, plaatsen dakopbouw op woning, verzonden 10-03-2021;
 • ’t Laar (perceel L382, tegenover Eikenhout 324C), kappen drie essen en een zwarte els, verzonden 10-03-2021.

Als u het niet eens bent met een besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Verleende gedoogbeschikking

Burgemeester en wethouders hebben – vooruitlopende op de gevraagde omgevingsvergunning - bij besluit van 11 maart jl. een gedoogbeschikking verleend voor het demonteren en uitvoeren van sloopwerkzaamheden aan de klapbrug in het kader van de renovatie van de Zeedoksluis voor de Port of Den Helder op locatie Nieuwediepkade (ongenummerd) gedurende week 11 en 12 (15 maart tot en met 28 maart) 2021.

Buiten behandeling gelaten aanvraag

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is buiten behandeling gelaten:

 • Spoorstraat 73, legaliseren geplaatste rookgasafvoer in pand, verzonden 08-03-2021.

Vergunningsvrije aanvraag

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag beoordeeld als vergunningsvrij:

 • Kruiszwin 3726, plaatsen dakkapel in achtergeveldakvlak woning, verzonden 11-03-2021.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding sloopvoornemen Bouwbesluit geaccepteerd:

 • Violenstraat 46 en 48, verwijderen asbesthoudende materialen van woningen, verzonden 11-03-2021.

Tegen sloopmeldingen kunt u geen bezwaar maken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat er een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats komt op het wegdek van de:

 • Boterzwin, het tweede meest noordoostelijke parkeervak voor huisnummers 3303 t/m 3329.

Het eerder genomen besluit van de Boterzwin dat gepubliceerd is op 26 februari komt hiermee te vervallen. Hierboven is het nieuwe besluit weergegeven.

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven met bord E6 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Hieronder hangt het bord met kenteken of kenmerk van het voertuig dat op de parkeerplaats mag staan. Voor meer informatie kunt u bellen met een medewerker van het team Beheer Openbare Ruimte, via (0223) 678251.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen.

Basisregistratie Personen

De onderstaande personen staan niet meer correct in de Basisregistratie Personen ingeschreven. Het college heeft daarom besloten op de persoonslijsten van deze personen te vermelden dat hun verblijfplaats (on)bekend is.
Dit betekent dat zij officieel niet meer in Nederland wonen. De persoonsgegevens van deze personen worden opgenomen in het landelijke Register Niet-Ingezetenen (RNI).

Het gaat om de volgende personen:

Voorletter(s) en Achternaam Geboren op Verzenddatum
BCE. Geerman 30-09-1982  12-11-2020
AT. Richardson   11-07-1999  17-11-2020
JNBI. Mohamed 29-01-1990  18-11-2020
M. Ene  14-07-1977 18-11-2020
IC. Nica  03-07-1986 18-11-2020

                    
Als u het niet eens bent met een van deze besluiten, kunt u een bezwaarschrift indienen. Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift leest u elders op de pagina onder het kopje ‘Bezwaarschrift’.

Ontheffing parkeren blauwe zone

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffing voor artikel G onderdeel 3, van de Parkeerverordening 1996 van de gemeente Den Helder verleend:

 • Zone 6-Kerkgracht, van 1-3-2021 t/m 30-6-2021; voor motorvoertuig (TG-995-R), verzenddatum 5-3-2021.

Ontheffing RVV 1990

Burgemeester en wethouders hebben de volgende ontheffingen voor artikel 87 van de RVV 1990 verleend:

 • toegang strandopgangen Huisduinen; Duinoord; De Zandloper; Strandslag Julianadorp, 9-3-2021 voor onbepaalde tijd voor alle motorvoertuigen van de Nationale Politie, Landelijke Eenheid geografische afdeling Noordwest, verzenddatum 9-3-2021.
 • strandopgang De Zandloper (S5), 9-3-2021 t/m 9-3-2026, motorvoertuigen met logo van Bidfood. Verzenddatum 9-3-2021.
 • toegang strandopgangen Duinoord en Strandslag Julianadorp, 9-3-2021 t/m 18-4-2022, motorvoertuig (RS-214-H), verzenddatum 9-3-2021.

Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

In de vergadering van 9 maart 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de Beleidsregel Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) vastgesteld. In deze beleidsregel is tijdelijke financiële ondersteuning geregeld voor inwoners die als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis te maken hebben met een inkomensdaling waardoor zij problemen hebben met het betalen van hun woonlasten.

De vastgestelde beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021. De beleidsregel wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl  en is  tevens terug te vinden op www.overheid.nl.